Farmíto Magazín

Služebnost právo pastvy umožňuje pást zvěř na cizích pozemcích

08. 03. 2024 | Měli byste vědět
ovce_na_pastve
Jaké jsou podmínky práva pastvy? Na jakých druzích pozemků je využíváno? Jak služebnost stanovit a zrušit? Jakých zvířat se pastva týká?

Služebností s právem pastvy jsou zpravidla zatíženy trvalé travní porosty, které jsou využívány jako pastviny a louky. Pokud jste jejich vlastníkem, někdo může vaše pozemky využívat pro pastvu svých zvířat na základě služebnosti zvané právo pastvy. Mělo by se tak ale dít pouze za podmínek, na kterých jste se oboustranně dohodli, nebo v případě, že mezi vámi a dotyčným existuje právní základ pro takové využití (například služebnost práva pastvy zapsaná v katastru nemovitostí). Nikdo tedy podle českého právního systému nesmí hnát svá zvířata na cizí pozemek bez svolení vlastníka (anebo osoby, která ho v této věci zastupuje).

Služebnost práva pastvy je specifický druh věcného práva, které umožňuje držiteli tohoto práva využívat cizí pozemek pro pastvu svých zvířat. Toto právo je typem služebnosti, což je právní institut umožňující vlastníkovi jednoho pozemku (služebného) využívat pozemek jiného vlastníka (panujícího) určitým způsobem, aniž by byl jeho vlastníkem.

Charakteristiky služebnosti práva pastvy:

  • Věcné právo: Služebnost práva pastvy je věcné právo zapsané v katastru nemovitostí, které se váže na pozemek a je nezávislé na osobě vlastníka pozemku. To znamená, že právo přechází na nového vlastníka pozemku v případě prodeje nebo převodu vlastnictví.
  • Omezené užívání: Držitel služebnosti má právo užívat cizí pozemek pouze v rozsahu nezbytném pro pastvu zvířat. Nemá právo na jiné využití pozemku mimo rámec stanovený služebností.
  • Povinnosti panujícího pozemku: Vlastník pozemku, na kterém je zřízena služebnost práva pastvy, musí umožnit držiteli služebnosti využívat pozemek pro účely pastvy. Nemůže tomuto využití bránit, pokud je prováděno v souladu s podmínkami služebnosti.

Služebnost práva pastvy umožňuje efektivní využívání zemědělských ploch, podporuje tradiční způsoby hospodaření a může přispívat k udržení krajinného rázu a biodiverzity. Je důležitým nástrojem v oblastech, kde je pastva integrální součástí zemědělské činnosti, a umožňuje vlastníkům zvířat legálně využívat cizí pozemky pro pastvu, což může být zvláště užitečné v regionech s omezenou dostupností vlastních pastvin.

kalkulacka-ceny-pudy
Máte pozemek a zajímá vás jakou má hodnotu?

Využijte naši bezplatnou kalkulačku na odhad ceny zemědělských pozemků. Zcela zdarma a nezávazně.

Podmínky pro pastvu na vašem pozemku:

Smluvní dohoda: 

Nejčastější způsob, jak umožnit pastvu na vašem pozemku, je uzavření písemné smlouvy. V této smlouvě můžete specifikovat podmínky využití, jako je doba pastvy, typy zvířat, která mohou být na pozemku ponechána, a jakékoliv další omezení nebo požadavky (např. způsob zajištění ochrany pozemku před poškozením). Smlouva by měla také ošetřit otázky odpovědnosti za škody způsobené pasoucími se zvířaty, způsob řešení sporů, podmínky pro případné ukončení smlouvy a další relevantní aspekty.

Finanční kompenzace: 

Jako vlastník pozemku máte právo požadovat finanční kompenzaci za využívání vašeho pozemku pro pastvu. Výše kompenzace by měla být součástí smluvní dohody a může být stanovena jako pevná částka, částka za jednotku času (např. měsíc, rok) nebo může být vázána na počet zvířat pasoucích se na pozemku.

Výše kompenzace může být ovlivněna řadou faktorů, včetně velikosti a kvality pozemku, typu a počtu zvířat, která budou pastvu využívat, a délky období, na které je pozemek k pastvě poskytnut. V České republice neexistuje jednotná sazba nebo tarif, podle které by se stanovovala. V některých případech může být kompenzace stanovena na několik desítek až stovek korun za hektar a rok, v jiných případech může být výše kompenzace závislá na konkrétním počtu zvířat a dohodnutých podmínkách.

cesta_pole
Přečtěte si také:
Služebnost vs. věcné břemeno. Je to totéž?

Jaká zvířata mohou být pasena na vašem pozemku?

Právo pastvy je možné zřídit na všechna hospodářská zvířata, vyjme prasat a drůbeže. Stejně tak na pastvu nemohou zvířata nemocná či nadměrně znečištěná. Zákon také ukládá, že pokud hrozí škoda, musí být zvířata hlídaná. To znamená, že vznikne-li služebnost pastvy, musí být pastva zabezpečena tak, aby nevznikaly škody jak na samotné pastvě, tak i na okolních pozemcích. Pokud uteče dobytek a způsobí škodu, tato škoda jde za osobou, které přísluší služebnost práva pastvy.

Krávy

 Jedná se o jedno z nejčastějších zvířat pasených na služebných pozemcích, zejména pro produkci mléka a masa. Pastva krav může přispět k udržení otevřené krajiny a podporovat biodiverzitu. Na druhou stranu: velká hospodářská zvířata jako jsou krávy mohou svou hmotností a způsobem pasení způsobit kompakci půdy, což může vést k jejímu zhoršení a snížení schopnosti půdy absorbovat vodu. Krávy také mají tendenci pasení se vracet na stejná místa, což může vést k přepasení a poškození vegetace.

Ovce

Ovce jsou dalším typickým druhem zvířat pasených na služebných pozemcích. Jsou ceněny pro svou schopnost pasení na různorodých typech vegetace, což pomáhá v kontrole náletových dřevin a podporuje biodiverzitu travnatých porostů. Pozor, při ensprávném přístupu k pastvě a střídání stanovišť, mohou být ovce zvláště tvrdé na vegetaci, protože mají tendenci spásat trávu a keře velmi nízko, což může vést k erozi půdy a zabraňovat regeneraci vegetace. 

Kozy

Kozy jsou známé svou schopností spásat téměř jakoukoliv vegetaci, včetně keřů a mladých stromků, což je činí užitečnými pro řízení vegetace na obtížně přístupných místech nebo na pozemcích s náročnějšími podmínkami. To, že dokážou spásat i keře a mladé stromky, může při nedůsledném pasení vést k odlesnění a degradaci krajiny.

Koně

Na některých služebných pozemcích mohou být paseni také koně, ať už pro rekreační účely, chov, nebo jako součást ekologického hospodaření. Koně mohou přispět k udržení otevřené krajiny a podporovat zdraví travnatých porostů. Ačkoliv pastva většinou biodiverzitě a krajině spíše napomáhá, může se stát, že koně, kteří mají tendenci strhávat trávu až ke kořenům, mohou půdu poškodit. Vytrhávání může vést k erozi půdy a poškození vegetačního krytu. Také jejich kopání kopyty může způsobit poškození půdy a vegetace.

Pastva těchto zvířat na služebných pozemcích může mít velkou řadu pozitivních efektů na krajinu a biodiverzitu, ale vyžaduje správné řízení. Je také často součástí tradičního zemědělského hospodaření a může být podporována v rámci agroenvironmentálních opatření a programů na podporu udržitelného zemědělství.

louka
Přečtěte si také:
Využití trvalých travních porostů

Kolik zvířat?

Pastva je pro oprávněnou osobu nejen zdroj čerstvé píce, ale i její usušené formy pro přezimování. Oprávněná osoba však nemůže na služebném pozemku pást více dobytka, než kolik ho může přezimovat s pící dodanou panujícím pozemkem. To znamená, že na pozemku nemůže být paseno více zvířat, než dokáže daný pozemek nasytit. Ostatně množství paseného dobytka je součástí smlouvy o služebnosti. Mění-li se počet paseného dobytka v posledních deseti letech, je rozhodný průměr za první tři léta pastvy. Není-li ani tento počet zřejmý, stanoví se podle zásad slušnosti přiměřeně k rozsahu a jakosti pastvy, ovšem v každém případě se do daného počtu nezapočítávají sající mláďata.

Jak zjistit, že je na pozemku vedena služebnost práva pastvy?

Zjistit, zda na vašem pozemku existuje služebnost práva pastvy, můžete z katastru nemovitostí nebo z jeho výpisu - listu vlastnictví. Do katastru je možné nahlížet online a bezplatně, konkrétně přes aplikaci "Nahlížení do katastru nemovitostí", která umožňuje vyhledávat údaje o pozemcích, včetně informací o zapsaných služebnostech. Pro vyhledání potřebujete znát buď parcelní číslo pozemku, nebo adresu nemovitosti.

Pokud preferujete osobní kontakt nebo potřebujete další konzultace, můžete navštívit příslušný katastrální úřad, který spravuje území, na kterém se váš pozemek nachází. Zde můžete požádat o výpis z katastru nemovitostí pro váš pozemek, který bude obsahovat informace o všech zapsaných právních vztazích, včetně služebností.

Katastr nemovitostí
Přečtěte si více:
Jak se vyznat v katastru nemovitostí?
parcely-pole
Přečtěte si také:
Co je to list vlastnictví, jak v něm číst a k čemu slouží?

Jak zřídit právo pastvy na pozemku?

Služebnost práva pastvy lze v České republice ustanovit několika způsoby, přičemž všechny musí být v souladu s občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Zde jsou hlavní způsoby, jak služebnost práva pastvy zřídit:

Písemnou smlouvou:

Nejčastější způsob zřízení služebnosti je prostřednictvím písemné smlouvy mezi vlastníkem panujícího pozemku (na kterém bude právo pastvy vykonáváno) a budoucím držitelem služebnosti. Smlouva musí být písemná a obsahovat všechny podstatné náležitosti, včetně rozsahu a podmínek využívání služebnosti.

Pro právní účinnost a vymahatelnost vůči třetím osobám je nutné služebnost zapsat do katastru nemovitostí. Zápis zajišťuje, že právo pastvy je veřejně známé a respektováno při převodech vlastnictví nebo jiných právních úkonech.

Soudním rozhodnutím:

 Služebnost práva pastvy může být také zřízena na základě rozhodnutí soudu, obvykle v případech, kdy mezi stranami existuje spor o využívání pozemku nebo když je služebnost nutná pro účely spravedlivého využití pozemků.

Vznik ze zákona: 

V některých případech může služebnost práva pastvy vzniknout přímo ze zákona, pokud zákon stanoví určité povinnosti nebo práva vůči pozemkům ve prospěch veřejného zájmu nebo pro určité skupiny osob (například tradiční práva komunit v určitých oblastech).

Dědictvím nebo darem: 

Služebnost může být také zřízena prostřednictvím dědictví nebo darování, kde je právo pastvy převedeno na nového vlastníka nebo držitele v rámci dědického řízení nebo darovací smlouvy.

Při zřizování služebnosti práva pastvy je důležité zajistit, aby byly splněny všechny právní požadavky a aby byla služebnost řádně zapsána v katastru nemovitostí, což zajišťuje její právní ochranu a vymahatelnost. Doporučuje se konzultace s právním zástupcem, který pomůže s přípravou potřebných dokumentů a s celým procesem zřízení služebnosti.

Jak služebnost právo pastvy na pozemku ukončit?

Ideálně dohodou. Pokud se obě strany dohodnou na ukončení, může být služebnost zrušena a tato změna by měla být zapsána v katastru nemovitostí, aby byla právně účinná. 

Pokud se s uživatelem služebnosti nelze dohodnout na jejím ukončení, existují legislativní kroky, které může vlastník podniknout podle českého práva, konkrétně podle občanského zákoníku. Tyto kroky obvykle vyžadují soudní řízení, během kterého musí vlastník prokázat důvody pro ukončení služebnosti.

Zde jsou některé možnosti soudního zrušení služebnosti:

  • Nevyužívání služebnosti: Pokud služebnost nebyla po určitou dobu využívána (obvykle 10 let), může být na základě toho požádáno o její zrušení. V praxi je ale důkazní břemeno na straně vlastníka pozemku, který musí prokázat, že služebnost nebyla využívána.
  • Změna podmínek: Pokud se podmínky, za kterých byla služebnost zřízena, natolik změnily, že již není možné služebnost využívat v souladu s jejím původním účelem, nebo pokud by její další využívání bylo neúměrně obtížné, může být požádáno o její zrušení.
  • Dohoda o náhradě: V některých případech může být možné služebnost zrušit na základě dohody o náhradě, kdy držiteli služebnosti je nabídnuta jiná forma kompenzace nebo výměna za zrušení služebnosti.

Je důležité si uvědomit, že soudní řízení může být časově i finančně náročné a výsledek není nikdy zaručen. Proto je vždy doporučeno nejprve vyčerpat všechny možnosti mimosoudní dohody.

traktor-pluh
Mohlo by Vás zajímat:
Co je to LPIS? Online registr odhalí, kdo a jak na půdě hospodaří
zemedelec_na_poli
Přečtěte si také:
Zemědělský půdní fond neboli ZPF: co to je a praktické rady

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.