Farmíto Magazín

Co je to LPIS? Online registr odhalí, kdo a jak na půdě hospodaří

06. 03. 2024 | Měli byste vědět
traktor-pluh
Zjistěte, jak se orientovat v LPIS. Kdo hospodaří na vaší půdě, jaké dotace pobírá nebo co se na pozemku pěstuje? Užitečné informace krok za krokem.

V České republice je přes tři miliony vlastníků zemědělské půdy, skoro tři čtvrtiny z nich na své půdě ale nehospodaří. Dál ji propachtovávají zemědělcům a farmářům. Zjistit, kdo a jak na Vaší půdě hospodaří, pomůže veřejný online registr LPIS. 

Co je to LPIS a k čemu slouží?

LPIS (Land Parcel Identification System) je největší zemědělský registr tvořený evidencí využití zemědělské půdy.

Najdete ho po zadání zkratky „LPIS“ do vyhledávače prohlížeče nebo na tomto odkazu:

https://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/

Registr může být užitečným průvodcem pro ty, kteří se chtějí zorientovat v půdě, jež vlastní. Ukazuje a zohledňuje totiž hodnoty, které odpovídají současnému stavu pozemků. Pomůže jak těm, kteří chtějí lépe poznat, jaká je hodnota jejich půdy, tak těm, kteří chtějí více hlídat, kdo a jak jejich půdu využívá. Nebo také těm, kteří se rozhodnou na ní sami hospodařit. 

Systém hraje nezastupitelnou roli v moderním zemědělství a ve správě zemědělských dotací, podporuje udržitelné zemědělské praxe, plánování činnosti a zajišťuje efektivní využití udělených finančních prostředků. Díky digitalizovaným informacím ukazuje celkový obrázek hospodaření na půdě, včetně detailů a podrobností o jednotlivých blocích i celcích. 

hodnota-půdy
Máte pozemek a zajímá vás jakou má hodnotu?

Nabízíme nezávazný cenový odhad zdarma. Při určování ceny hraje roli mnoho faktorů, ať už se jedná o kvalitu půdy, její umístění, specifika pozemku nebo to zda je propachtovaný či ne. 

Vědeli jste, že…

V ČR 3,2 milionu vlastníků patří 4,2 milionu hektarů zemědělské půdy. Největší skupinu tvoří fyzické osoby, kterým patří 75 % zemědělské půdy. Právnické osoby vlastní 21 % pozemků. Stát je vlastníkem přibližně 3 % zemědělské půdy​. Ze všech vlastníků na svých pozemcích hospodaří pouze čtvrtina. Zbytek půdu dává dál k dispozici zemědělcům. 

Desetina největších velkých agrárních firem přitom obdělává 70 % veškeré půdy. Intenzivní způsob hospodaření vede ke znehodnocení půdy i poklesu její ceny a výtěžnosti. Erozí jsou tak ohroženy přes dvě třetiny zemědělské půdy.

Jak v LPISu vyhledávat?

Je to jednodušší než se zdá. Část LPISu je veřejný registr, není tedy potřeba se nikde registrovat ani žádat na úřadech o přihlašovací údaje. Lze jej používat bezplatně online - např. prostřednictvím portálu eagri.cz, který spravuje Ministerstvo zemědělství. 

Na internetových stránkách registru vidíte ve středu mapu a po jejích stranách dva panely menu. V levém sloupci stránky je přehled mapových vrstev s podkladovými údaji, které si můžete v mapě zobrazit (pro vlastníky je nejzajímavější promítnutí katastrálních map). Konkrétní pozemky, o které máte zájem zobrazíte v kolonce ‚‚vyhledávání“ v pravém informačním panelu. Vyhledávat můžete podle okresu, obce, katastrálního území i čísla parcely. Dále pak po rozkliknutí konkrétní parcely, v pravém panelu vidíte podrobnosti o tom, jak se na daném půdním bloku hospodaří ad. 

lpis_uvodni_stranka

Co lze vyčíst z LPISu?

KDE?

LPIS poskytuje přesné geografické umístění a identifikaci Vašich zemědělských pozemků. Uvidíte přesnou rozlohu pozemku i výměru obhospodařované části – na jaké části se hospodaří a kolik leží ladem. 

KDO

Systém eviduje, jaký subjekt je uživatelem Vašeho pozemku, tedy kdo na něm hospodaří a také jaké dotace na pozemek, který spravuje, čerpá. 

JAK?

Systém uvádí, jaký druh zemědělské činnosti se na pozemku provádí (např. orná půda, louka, vinice) či v jakém režimu zemědělec hospodaří (ekologicky, konvenčně).

CO?

Lze také zobrazit, jaké plodiny jsou na Vašem pozemku pěstovány a na jaké konkrétní rozloze. 

Další podrobnosti 

Z LPISu také můžete vyčíst užitečné doplňující podrobnosti, které ovlivňují hospodaření i cenu pozemků. Například jeho sklonitost, expozici, zda je v dosahu vodního zdroje i v jakém stavu tento vodní zdroj je. Dále zobrazuje, jestli pozemek podléhá erozi nebo ho sužuje sucho, zda je v chráněném režimu, podmáčený nebo zalesněný (a z kolika procent). V neposlední řadě také je vidět hodnotu BPEJ, rozdělenou podle přesné výměry a zobrazenou na jednotlivých částech pozemku.

Pro vlastníky, kteří tedy mají zájem o to vidět správy svých pozemků, je LPIS velmi cenným zdrojem informací. Umožňuje totiž analyzovat pozemek podle jednotlivých složek a částí. Stejně jako pro vlastníky - LPIS je neocenitelným nástrojem pro zemědělce i kontrolní orgány státní správy. 

Chcete se podívat na ještě podrobnější návod, jak s LPISem zacházet?

Podívejte se na příručku, kterou připravilo pro veřejnost Hnutí DUHA.

Co znamená zkratka PB a DPB v evidenci půdy LPIS?

PB - půdní blok: 

Je souvislá plocha zemědělsky využívané půdy, která je v terénu jasně identifikovatelná a oddělená od ostatních pozemků. Může to být například pole oddělené cestou, vodním tokem nebo lesním porostem. Půdní blok je definován jako minimální jednotka pro evidenci v LPIS a slouží jako základ pro výpočet dotací. U půdního bloku není primárně evidován uživatel, ale spíše jde o geografickou a administrativní jednotku, která splňuje určitá kritéria pro zemědělské využití.

Půdní blok představuje: 

  • souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy, která je v terénu zřetelně oddělena (např. lesním porostem, zpevněnou komunikací apod.)
  • souvislou vodní plochu využívanou pro účely chovu ryb 
  • souvislou plochu zalesněné půdy
  • ekologicky významný prvek 

DPB - díl půdního bloku 

Představuje část půdního bloku, která je samostatně obhospodařována a na které se může nacházet jedna nebo více zemědělských kultur. Je to menší část půdního bloku, která má svého specifického uživatele a je evidována podle specifického zemědělského využití, například konkrétního typu plodiny nebo způsobu hospodaření (jako je ekologické zemědělství). Díl půdního bloku umožňuje přesnější záznam o využívání zemědělské půdy a o tom, jaké plodiny jsou na ní pěstovány. Jakmile má uživatel zaevidované pozemky (DPB) v evidenci půdy LPIS, může zažádat o dotace.

Kdo spravuje LPIS?

Správcem LPIS v České republice je Ministerstvo zemědělství, ovšem aktualizaci dat v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů provádí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). SZIF pomáhá zemědělcům a vlastníkům půdy získávat finanční podporu od vlády a Evropské unie. Jeho hlavním úkolem je spravovat různé programy a dotace na podporu zemědělství, rozvoje venkova a udržitelného hospodaření.

Jak je možné, že se údaje o výměře pozemku v LPIS a katastru nemovitostí liší? 

V evidenci půdy LPIS se pozemky evidují na základě skutečného užívání, tedy zemědělské činnosti, která je v terénu prokazatelná (identifikovatelnost hranic v terénu). Je primárně navržen pro správu a monitorování zemědělských parcel s cílem podpory Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie. Jeho hlavním účelem je identifikace zemědělských ploch, které jsou oprávněné k získání dotací a podpor.

Katastr nemovitostí slouží k evidenci nemovitého majetku občanů, nikoli k evidenci skutečně užívané plochy. Je to veřejný registr, který obsahuje informace o všech typech nemovitostí (včetně zemědělské půdy, staveb, bytů apod.) a jejich vlastnících. Jeho účelem je poskytnout právní jistotu ohledně práv k nemovitostem a usnadnit obchod s nimi.

Pro evidenci půdy LPIS představuje pouze podpůrný prostředek k evidenci zemědělsky užívaných ploch. Protože evidence půdy může obsahovat pouze zemědělsky využívané plochy, může nastat rozdíl oproti výměře parcel v katastru, které mnohdy obsahují i nezemědělské plochy (např. náletové dřeviny). LPIS je také častěji aktualizován - z důvodu toho, že na základě dat v něm uvedených mohou hospodáři čerpat dotace. Je v jejich vlastním zájmu, aby informace v něm byly pravdivé a co nejnovější. Pokud je tedy v LPISu uveden odlišný druh využití než v katastru  (např. TTP a orná půda) - věřte spíše LPISu.

Katastr nemovitostí
Přečtěte si více:
Jak se vyznat v katastru nemovitostí?

Co může dělat vlastník pozemku, pokud zjistí, že podle LPISu na jeho pozemcích hospodaří zemědělec bez právního důvodu užívání?

Našli jste, že je na vašem pozemku evidován hospodařící zemědělec, ale nejste si jistí, že byste s ním měli podepsanou smlouvu? Nejprve je dobré spojit se s evidovaným zemědělcem. 

Pokud na Vašich pozemcích skutečně někdo hospodaří bez smlouvy, můžete se jako vlastník dožadovat tzv. bezdůvodného obohacení (bývá většinou ve stejné výši jako by bylo běžné pachtovné na pozemku). Pokuste s daným zemědělcem domluvit na podpisu pachtovní smlouvy (dejte si pozor, aby byla výhodná pro obě strany!) a uhrazení dlužného nájemného za období, kdy byl pozemek užíván neoprávněně. Pokud neuspějete, můžete se obrátit i na soud. 

Každý vlastník pozemku má dle § 3 g odst. 8 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, právo podat podnět k zahájení řízení o aktualizaci evidence půdy. 

Podnět k zahájení řízení může vlastník podat na kterémkoliv pracovišti Oddělení příjmu žádostí a LPIS. V rámci tohoto řízení Fond vyzve uživatele, kteří mají předmětné pozemky evidované v evidenci půdy LPIS, a přezkoumá právní důvod užívání pozemků. 

Na základě získaných podkladů v průběhu řízení Fond rozhodne, zda provede změnu v evidenci půdy LPIS či nikoli. Vlastník pozemku bude dopisem informován o tom, kdy bylo řízení zahájeno a jak bylo v řízení rozhodnuto, i když není přímým účastníkem řízení.

traktor-na-poli
Mohlo by vás zajímat:
Pachtovné aneb co všechno by měli vlastníci vědět o pachtu?

iLPIS - registr pro farmáře

Kromě veřejné části registru je možné se do systému LPIS registrovat a získat tak přístup ke kompletním informacím a také využívat možností elektronické správy některých úkonů. 

LPIS s registrací je vhodný spíše pro zemědělce a ty kteří na pozemky chtějí pobírat dotace - což je zpravidla ten, který na něm hospodaří. Nazývá se iLPIS a jedná se registr půdy pro farmáře (iLPIS). Byl spuštěn 21. března 2005. Je určen registrovaným farmářům a kromě prezentace evidovaných dat obsahuje nástroje pro vedení osevních postupů a spolu s návaznou aplikací EPH pro farmáře slouží také jako pomůcka k vedení zákonných evidencí. Další funkcí pro farmáře je kreslení v iLPIS (hnojiště, erozní pozemky apod.) s možností exportu souřadnic zakreslených polygonů.  Farmáři mají možnost v aplikaci iLPIS připravovat zákresy DPB – návrhy změn DPB (pro ohlášení změny kultury, uživatele apod.) ale i další úkony.

Přihlásit se do něj lze prostřednictvím Portálu farmáře.

Jakou cenu má půda?
Přečtěte si také:
Co všechno určuje cenu zemědělské půdy

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.