Farmíto Magazín

Využití trvalých travních porostů

13. 03. 2024 | Měli byste vědět
louka
TTP je zkratka označující trvalý travní porost. V českých reáliích to jsou zejména louky nebo pastviny. K čemu všemu je lze využívat a jak?

Trvalé travní porosty jsou zemědělské pozemky, které jsou pokryty převážně trávou nebo jinou travně bylinou směsí. Zákon nestanovuje z kolika procent musí být pozemek zatravněný - podstatný je účel, k jakému pozemek slouží a to je pro pastvu hospodářských zvířat nebo sklizeň píce, jako zdroj krmiva pro zvířata, podporují biodiverzitu a přispívají k ochraně půdy. TTP je totiž také velmi významným krajinným prvkem. Slouží jako přirozená bariéra proti šíření škodlivých látek a jako filtry znečištění.

Aby byl pozemek uznán jako TTP kromě účelu musí být zatravněný trvale. Půda určená jako trvalý travní porost nesmí být obráběna alespoň pět let. 

Jak jsou TTP využívány v ČR?

V praxi je v České republice trvalý travní porost (TTP) nejčastěji využíván pro produkci biomasy a to krmiva pro hospodářská zvířata. 

 • Pastva: Zvířata jsou vypouštěna přímo na trvalé travní porosty, kde se mohou volně pást. Tato metoda je přirozená a pomáhá udržovat zdraví zvířat díky pohybu a přirozené stravě.
 • Výroba sena: Travní porosty jsou koseny, sušeny a následně sklizeny jako seno, které slouží jako krmivo pro zvířata, zejména v zimních měsících, kdy není dostupná čerstvá pastva.
 • Výroba siláže: Kromě sena může být tráva sklizena a konzervována fermentací ve stavu s vyšším obsahem vlhkosti, čímž vzniká siláž. Tato metoda umožňuje dlouhodobé skladování krmiva a je vhodná pro krmení přežvýkavců.

Kromě produkce krmiva TTP slouží také k ochraně půdy před erozí, podpoře biodiverzity a jako významný krajinný prvek. Tyto funkce jsou důležité pro udržení zdravého životního prostředí a udržitelné zemědělství. Vzhledem k rostoucímu důrazu na environmentální aspekty zemědělství se význam TTP pro ekosystémové služby a ochranu přírody stává stále výraznějším.

Jak lze na TTP vydělávat?

U jakéhokoli hospodaření by mělo platit, že farmáře nebo hospodáře má uživit půda. Ovšem v případě trvalých travních porostů je cesta k obchodovatelnému produktu o něco složitější než na intenzivně obhospodařované orné půdě. Ačkoli na trvalých travních porostech je možné i intenzivně pěstovat biomasu - především jako krmivo pro hospodářská zvířata, vzhledem k lokalitám, kterými jsou v ČR spíše méně úrodné oblasti, ani produkce tedy není tak velká. A produkce krmiva navíc není tak výnosná jako plodiny pěstované na orných půdách. Proto u nás má TTP především ekologickou funkci.

Ekonomický potenciál trvalých travních porostů bohužel zatím neumíme pořádně využít. Chybí navazující energetická infrastruktura, která by zpracovávala biomasu a distribuce dobytka naráží na stanovené limity. Hospodář či vlastník, který má zájem část půdy přeměnit na TTP, je tak do značné míry závislý na dotacích.

Pastviny 

Ty jsou užívány převážně pro pastvu zvířat. Správa pastvin se zaměřuje na udržení zdravého, vysoce produktivního porostu, který může zvířatům poskytovat dostatečné množství kvalitní píce.

Pokud využíváte TTP pro pastvu, můžete mít příjmy z prodeje živočišných produktů, jako je mléko, maso, vlna a další produkty z chovu dobytka, ovcí, koz atd.

Co je to pastevní píce?

Pastevní píce je termín používaný pro označení rostlin nebo směsi rostlin, které jsou využívány pro pastvu zvířat. Jedná se o vegetaci, která roste na pastvinách nebo trvalých travních porostech (TTP), a je přirozeným zdrojem potravy pro pasoucí se hospodářská zvířata, jako jsou krávy, ovce, kozy a koně. Pastevní píce zahrnuje různé druhy trav, bylin a někdy i nízké keře, které poskytují nutriční hodnoty potřebné pro zdraví a růst zvířat.

Kvalita pastevní píce se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, včetně druhu půdy, klimatických podmínek, správy pastvin a dostupnosti vody. Pro zajištění dostatečné a vyvážené stravy pro zvířata je často nutné pastevní píci doplňovat dalším krmivem nebo provádět opatření k zlepšení její kvality, jako je hnojení, zavlažování nebo obměna druhů rostlin.

Správné řízení pastvin a udržování kvality pastevní píce jsou klíčové pro udržitelné zemědělství, neboť přispívají k ochraně půdy, podpoře biodiverzity a efektivnímu využívání zemědělské půdy.

 
Co se pase na TTP:
 • Krávy: Zejména dojnice pro produkci mléka a masné plemena pro produkci hovězího masa. Pastva na TTP je pro krávy důležitá nejen pro získávání krmiva, ale také pro jejich zdraví a pohodu.
 • Ovce: Ovce jsou na TTP paseny pro produkci vlny, masa a mléka. Jsou ceněny pro svou schopnost využívat rozmanité druhy tráv a bylin, a také pro příznivý vliv na udržování biodiverzity a prevenci zarůstání krajiny.
 • Kozy: Podobně jako ovce, i kozy jsou na TTP paseny pro produkci mléka, masa a v některých případech i vlny. Kozy jsou známé svou schopností konzumovat široké spektrum vegetace, včetně některých, které jiná zvířata odmítají.
 • Koně: Koně jsou na TTP paseny převážně pro rekreační účely, výcvik nebo jako pracovní zvířata. Pastva je pro ně důležitá pro získávání kvalitního krmiva a pro udržení dobré fyzické kondice.
 • Ostatní zvířata: V menší míře mohou být na TTP paseny i další druhy zvířat, jako jsou osli, muli nebo dokonce některé druhy drůbeže (např. husy), které mohou přispívat k udržování travního porostu a kontrole škůdců.

Pastva zvířat má řadu výhod jak z hlediska jejich zdravotního stavu, tak i z hlediska ekonomického a ekologického (snížení potřeby dodatkové energie a nákladovosti). Pastva s optimálním zatížením byla vždy nejpřirozenějším a nejlevnějším způsobem obhospodařování a využívání travních porostů v méně příznivých podmínkách.

vinice-dron-64ac13c95e7dc
Přečtěte si také:
Jaké jsou druhy zemědělských pozemků?

Louky

Louky mohou být používány buď na pěstování krmiv nebo spíše jako krajinné prvky plnící ekologickou nebo rekreační funkci. 

Intenzivně obhospodařované TTP

Pravidelně hnojené, často sečené nebo intenzivně pasené, s cílem maximalizovat produkci krmiva.

Největší přímý příjem můžete získat prodejem krmiva, jako je seno nebo siláž, které z TTP získáte. Tento příjem závisí na kvalitě a množství produkovaného krmiva. Často se sekají pro produkci sena nebo siláže. Louky mohou být také využívány pro rekreační účely nebo jako součást agroenvironmentálních programů.

Extenzivně obhospodařované TTP

Méně často hnojené a sečené, s nižší intenzitou pastvy. Tyto porosty jsou často využívány v rámci programů na podporu biodiverzity a ochrany přírody.

Trvalé travní porosty plní v krajině také významnou ekologickou funkci. Slouží jako ochrana půdy před erozí a krajinné prvky. Zapojený travní porost využívá dešťové srážky ze 70 %. Plynulé obrůstání porostů je vázáno na zásoby spodní vody.

V ČR existují různé agroenvironmentální a klimatické programy a dotace z Evropské unie a státního rozpočtu, které podporují udržitelné hospodaření, včetně udržování a ochrany TTP. Tyto programy mohou poskytovat příjmy za plnění určitých environmentálních kritérií, jako je zachování biodiverzity, ochrana půdy před erozí a podpora udržitelného zemědělství. 

Dotace na TTP

Vlastníci TTP mohou být také oprávněni k získání dotací a podpor z různých zemědělských a environmentálních programů, včetně těch, které jsou financovány Evropskou unií a českým státním rozpočtem. Tyto programy mohou nabízet finanční kompenzace za dodržování určitých environmentálních a hospodářských standardů.

Mezi hlavní typy dotací patří:
Přímé platby
 • Základní forma podpory pro zemědělce, která je často vázána na velikost zemědělské půdy a plnění určitých agroenvironmentálních a klimatických standardů. Přímé platby mohou zahrnovat základní platbu na plochu, zelenou platbu za udržitelné zemědělské praktiky a další specifické platby, jako jsou platby pro mladé zemědělce.
Agroenvironmentální a klimatické platby
 • Tyto platby jsou určeny pro zemědělce, kteří se zavážou k provádění konkrétních praktik přesahujících běžné legislativní požadavky s cílem zlepšit životní prostředí, krajinu a vodní zdroje, podporovat biodiverzitu a přispívat k boji proti změně klimatu. Tyto platby mohou být přiznány za opatření, jako je extenzivní hospodaření na TTP, zachování tradičních travních porostů, omezení používání hnojiv a pesticidů nebo zavádění pastevního hospodaření.
Platby za přírodní omezení nebo specifická opatření
 • V některých oblastech mohou být dostupné dotace pro zemědělce hospodařící na půdách s přírodními nebo specifickými omezeními (například horské oblasti nebo oblasti s vysokou přírodní hodnotou), kde je zemědělství obtížnější, ale zároveň klíčové pro udržení krajiny a biodiverzity.
Programy rozvoje venkova
 • Kromě přímých plateb a agroenvironmentálních opatření mohou být dostupné další finanční prostředky a podpory v rámci programů rozvoje venkova, které podporují modernizaci zemědělských podniků, diverzifikaci venkovské ekonomiky a zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

Rekreační a turistické využití TTP

V některých případech mohou být trvalé travní porosty využívány pro rekreační účely, jako jsou procházky, turistika nebo jiné volnočasové aktivity, pokud to není v rozporu s ochranou přírody a krajiny. Podle stavebního zákona, ale není možná na pozemcích klasifikovaných jako zemědělská půda bez rekolaudace na jiný druh pozemku (stavební) umisťovat žádné stavby či objekty určené k bydlení, které jsou pevně spojeny se zemí. 

hodnota-půdy

Chcete vědět, jakou cenu má Váš pozemek?

Nabízíme odhad ceny pozemku zdarma a nezávazně. Každý pozemek je unikátní, proto doporučujeme využít služeb odborníků, a ne obecných kalkulaček.

farmito48
Přečtěte si také:
Co všechno lze dělat na zemědělské půdě?

Co lze pěstovat na TTP?

V podmínkách České republiky je trvalý travní porost (TTP) nejčastěji osázen směsí trav a bylin, které jsou přizpůsobeny místním klimatickým a půdním podmínkám. Cílem je vytvořit vyvážený ekosystém, který je produktivní pro zemědělské využití, zároveň podporuje biodiverzitu a plní ekologické funkce, jako je prevence eroze a zlepšení kvality půdy. 

Mezi nejčastěji pěstované druhy patří:

Trávy:
 • Jílek vytrvalý (Lolium perenne) - oblíben pro svou vysokou krmnou hodnotu a schopnost rychlého růstu.
 • Tritikále (Triticosecale) - kříženec pšenice a žita, využívaný pro krmné účely.
 • Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a lipnice luční (Poa pratensis) - běžné druhy pro jejich odolnost a krmnou hodnotu.
Byliny:
 • Jetel luční (Trifolium pratense) a jetel bílý (Trifolium repens) - leguminózní rostliny, které jsou ceněné pro svou schopnost fixovat atmosférický dusík v půdě, což přirozeně zvyšuje její úrodnost.
 • Černucha setá (Scorzonera hispanica) a vojtěška (Medicago sativa, známá také jako lucerna) - další leguminózy, které přispívají k vylepšení struktury půdy a jsou významné pro svůj vysoký obsah bílkovin.

Tyto a další druhy jsou často kombinovány do směsí, aby se dosáhlo optimálního výsledku z hlediska krmné hodnoty, odolnosti vůči nemocem a schopnosti adaptace na specifické podmínky stanoviště. Výběr konkrétních druhů a jejich poměr v směsi závisí na cílech hospodaření, klimatických podmínkách, typu půdy a požadavcích na udržitelnost.

Způsoby využívání travních porostů současně ovlivňují druhové složení a výnosnost. Produkční využití zahrnuje sečení, spásání nebo kombinované využití. Sečení v optimální zralosti podporuje rozvoj a zvětšuje podíl vzrůstnějších druhů. Nižší druhy jsou v důsledku déletrvajícího zastínění potlačovány a hustota porostu se snižuje. 

Kde u nás najdeme trvalé travní porosty (TTP)?

V České republice jsou nejčastěji v oblastech, kde jsou přírodní podmínky méně příznivé pro intenzivní zemědělskou produkci, jako jsou horské a podhorské oblasti, nebo v oblastech s omezenými možnostmi zavlažování. Tyto oblasti zahrnují:

Horské a podhorské oblasti
 • Například Šumava, Krkonoše, Jeseníky, Beskydy a další horské oblasti. Zde se TTP využívá především pro pastvu zvířat, protože těžké podmínky a nižší teploty neumožňují intenzivní pěstování plodin.
Vysočina
 • Tato oblast je charakteristická svým vyšším nadmořským výškám a členitým terénem, což činí z Vysočiny ideální místo pro trvalé travní porosty.
Okraje Českého středohoří a Doupovských hor: 
 • Tyto oblasti mají specifické podmínky, které jsou vhodné pro trvalé travní porosty, včetně oblastí s vulkanickou půdou.
Některé oblasti Jižních Čech a Jižní Moravy: 
 • Zde se TTP nachází v méně úrodných částech, kde není vhodné intenzivní zemědělství.
Oblasti s ochranným režimem: 
 • V některých chráněných oblastech, jako jsou národní parky a chráněné krajinné oblasti, jsou trvalé travní porosty udržovány z důvodů ochrany přírody a biodiverzity.
Jak úrodná je půda
Přečtěte si také:
Co znamená BPEJ? Bonita určí kvalitu i cenu půdy

Práva a povinnosti vlastníka TTP

Jako vlastník trvalého travního porostu (TTP) v České republice se musíte řídit určitými pravidly a povinnostmi stanovenými platnou legislativou, která se týká zemědělské půdy a ochrany přírody. Co tedy smíte, nesmíte nebo ze zákona musíte? 

Co můžete dělat:
 • Pastva zvířat: Můžete využívat TTP pro pastvu hospodářských zvířat, jako jsou krávy, ovce, kozy nebo koně.
 • Seno a sklizeň krmiva: Můžete sklízet trávu pro výrobu sena nebo siláže, která slouží jako krmivo pro zvířata.
 • Agroenvironmentální a klimatické opatření: Můžete se zapojit do programů, které podporují udržitelné hospodaření a ochranu biodiverzity na TTP.
Co nemůžete dělat:
 • Orba nebo trvalá změna využití půdy: Bez příslušného povolení nesmíte orat nebo trvale měnit využití TTP, například přeměnou na ornou půdu nebo stavební parcelu. Tyto aktivity jsou regulovány zákonem a vyžadují schválení příslušných orgánů.
 • Nelegální výsadba stromů nebo keřů: Výsadba stromů nebo keřů na TTP může být omezena nebo vyžadovat povolení, zvláště pokud by to mohlo vést k trvalé změně charakteru půdy.
 • Používání některých chemických látek: Omezení nebo zákazy používání určitých pesticidů a hnojiv mohou být aplikovány v závislosti na lokálních předpisech a programu, do kterého je TTP zapojeno.
Povinnosti vlastníka:
 • Udržování TTP: Musíte udržovat TTP v dobrém stavu, což zahrnuje pravidelnou údržbu, jako je sekání nebo pastva, aby se zabránilo zarůstání nežádoucí vegetací.
 • Dodržování agroenvironmentálních požadavků: Pokud se účastníte agroenvironmentálních programů, musíte dodržovat jejich specifické požadavky, jako je omezení používání pesticidů nebo hnojiv a zachování biotopů.
 • Ochrana biodiverzity: Máte povinnost chránit biodiverzitu na svém pozemku, což zahrnuje ochranu životního prostředí a přírodních habitatů.

Jak změnit TTP na jiný druh pozemku?

V České republice je přeměna trvalého travního porostu (TTP) na jiné typy využití půdy regulována a často vyžaduje schválení příslušných orgánů. Tato omezení jsou zavedena s cílem ochrany zemědělské půdy, podpory biodiverzity a prevence negativních dopadů na životní prostředí. Tedy v kostce - obecně není jednoduché pozemek vedený jako zemědělský rekolaudovat jako stavební. V některých případech, kdy jsou pozemky v různých pásmech tříd ochrany; nachází se na nich mimořádně kvalitní půda nebo se nacházejí v chráněných krajinných oblastech a hrají důležitou roli v rázu krajiny, to není možné vůbec. 

Klíčová legislativa a principy zahrnují:

Zákon o zemědělské půdě (č. 334/1992 Sb.)
 • Tento zákon stanoví podmínky pro ochranu zemědělské půdy a omezuje možnosti jejího využití pro nezemědělské účely. Přeměna TTP na jiné typy využití, jako je stavební činnost nebo vytváření nezemědělských ploch, vyžaduje povolení. Proces zahrnuje posouzení dopadů na zemědělskou půdu, a v některých případech je nutné najít náhradní půdu nebo zaplatit poplatek za odnětí půdy zemědělskému užívání.
Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)
 •  V oblastech s vysokou přírodní hodnotou nebo v chráněných krajinných oblastech mohou být další omezení na změnu využití TTP. Tyto oblasti jsou chráněny s cílem zachovat biodiverzitu a přírodní krajinu, což může zahrnovat omezení na přeměnu travních porostů.
Plány územního rozvoje a stavební předpisy
 • Územní plány a stavební předpisy na místní úrovni mohou také ovlivnit možnosti přeměny TTP. Tyto plány určují, jaká využití půdy jsou v dané oblasti přípustná a mohou zahrnovat specifická omezení pro ochranu zemědělské půdy a zelených ploch.
Společná zemědělská politika EU (SZP)
 • Ačkoliv SZP přímo nereguluje přeměnu TTP na jiné typy využití půdy, podporuje udržitelné zemědělské praktiky a ochranu zemědělské půdy prostřednictvím různých programů a dotací. Zemědělci, kteří se rozhodnou pro přeměnu TTP, mohou přijít o některé formy podpory, pokud tím poruší podmínky těchto programů.

Pro zahájení procesu přeměny TTP je obvykle nutné podat žádost na příslušném krajském úřadě nebo na Ministerstvu zemědělství, v závislosti na konkrétních podmínkách a rozsahu plánovaného projektu. Ať už chcete pouze změnit typ využívání zemědělské půdy - tedy např. z louky na sad, les či zahradu, nebo máte větší plány. Důrazně se doporučuje konzultovat plány a záměry s odborníkem nebo právním zástupcem, aby bylo zajištěno dodržení všech relevantních právních a regulačních požadavků.

Zajímá vás více?

Ministerstvo zemědělství vydává příručku opatření AEKO (agroenviromentálně-klimatická opatření) zaměřenou na ošetřování trvalých travních porostů, kde uvádí podrobná doporučení a návody, jak k TTP přistupovat.

Ošetřování TTP 2014 - 2020
Ošetřování TTP 2023 - 2027
Pole
Mohlo by Vás zajímat:
Kolik stojí zemědělská půda?
Co-delat-aby-63b6ccbd06685
Přečtěte si také:
Co dělat, aby půda neztrácela svou hodnotu

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.