Farmíto Magazín

Co je to list vlastnictví, jak v něm číst a k čemu slouží?

27. 02. 2024 | Měli byste vědět
parcely-pole
List vlastnictví je oficiální dokument vedený katastrálním úřadem, který obsahuje základní informace o nemovitostech a jejich vlastnících. Jak ho číst, získat a využít?

List vlastnictví slouží jako důkaz práva vlastnictví k nemovitosti a obsahuje podrobné údaje, které jsou důležité pro právní obchody s nemovitostmi, jako jsou koupě, prodej, dědění, zástavy, hypotéky, a další.

Můžete jej získat nebo nahlédnout do něj prostřednictvím dálkového nahlížení do katastru nemovitostí. To je asi nejpřímější cesta. K dálkovému nahlížení nejsou potřeba žádné registrace ani přihlašování a služba je poskytována zdarma. Stejně tak můžete do listu vlastnictví anonymně nahlédnout na úřadě. 

V obou případech tento způsob slouží pro vaši orientaci o požadovaných pozemcích. Pokud je potřeba list vlastnictví uplatnit v obchodních transakcích, při úředních záležitostech nebo soudních jednáních - je nutný jeho oficiální výpis.

hodnota-půdy
Máte pozemek a zajímá vás jakou má hodnotu?

Využijte naši bezplatnou kalkulačku na odhad ceny zemědělských pozemků. Zcela zdarma a nezávazně.

Katastr nemovitostí
Přečtěte si více:
Jak se vyznat v katastru nemovitostí?

Jak číst list vlastnictví:

List vlastnictví je pro větší přehlednost rozdělen do několika částí. Jejich dělení je různé - záleží na tom, zda si zobrazujete list vlastnictví (LV) při nahlížení do katastru online, nebo zda využíváte návštěvy katastrálního úřadu.

Vždy z něj ale vyčtete zásadní informace i pozemku:

Identifikační údaje

Na začátku listu vlastnictví najdete identifikační údaje, jako je číslo listu vlastnictví, katastrální území, ve kterém se nemovitost nachází, a číslo parcely nebo budovy.

Popis nemovitosti

Zde jsou uvedeny informace o pozemcích a budovách, které list vlastnictví zahrnuje. U pozemků to bude jejich katastrální označení, výměra, druh pozemku (např. orná půda, lesní pozemek) a umístění. U budov jsou to informace o typu budovy, adrese a popřípadě bytových nebo nebytových jednotkách.

Vlastnická práva

V tomto oddíle jsou uvedeni všichni vlastníci nemovitosti, jejich podíly na vlastnictví a právní titul, na jehož základě se stali vlastníky (např. kupní smlouva, dědické řízení).

Způsob ochrany nemovitosti

Zda nemovitost či pozemek podléhá stupni majetkové ochrany - ta může být např. památková, anebo může pozemek podléhat ochraně půdního fondu.

Seznam BPEJ

Zde je k pozemku přiděleno právními předpisy přidělené číslo BPEJ, tedy bonitovaná půdní jednotka. Podle ní se stanovuje kvalita a úrodnost půdy, která ovlivňuje výrazně to, jak se na půdě dá hospodařit, co s ní lze dělat ale má i zásadní vliv na cenu pozemku.

Jiná práva

Zde jsou zapsána práva třetích osob k nemovitosti, jako jsou věcná břemena (např. právo cesty), zástavní práva, předkupní práva a další omezení.

K čemu slouží LV?

 • Právní obchody: List vlastnictví je základním dokumentem pro všechny právní obchody s nemovitostí. Potvrzuje, kdo je vlastníkem nemovitosti a jaká práva a omezení na nemovitosti váznou.
 • Financování a hypotéky: Slouží bankám jako důkaz vlastnictví při poskytování úvěrů nebo hypoték.
 • Stavební povolení: Je potřebný při žádostech o stavební povolení k prokázání vlastnictví pozemku.
 • Dědické řízení: Používá se k prokázání vlastnických práv v dědických řízeních.

Pro získání listu vlastnictví můžete podat žádost na příslušném katastrálním úřadě nebo využít online služby, pokud jsou k dispozici.

pacht
Přečtěte si také:
Jak na prodej zemědělské půdy bez stresu: Vše, co potřebujete vědět jako majitel

Jak zjistím číslo listu vlastnictví?

Potřebujete vyhledat nemovitost, ale nevíte jaké je číslo listu vlastnictví? Nezoufejte, i to jde vyřešit. Lze jej zjistit několika způsoby, v závislosti na dostupných informacích a prostředcích. Vždy ale musíte vědět, alespoň něco.

Buď lze zkusit číslo LV vyhledat online pomocí aplikace "Vyhledávání v katastru nemovitostí" na stránkách nahlizenidokn.cuzk.cz. Zde můžete vyhledávat podle adresy nemovitosti, parcelního čísla nebo jména vlastníka. Po zadání vyhledávacího kritéria a nalezení konkrétní nemovitosti zobrazí systém relevantní informace včetně čísla listu vlastnictví.

Pokud se do zjišťování nechcete pouštěte sami, můžete osobně navštívit nějakou z poboček katastrálního úřadu. Vždy navštivte ten úřad, který spravuje katastrální území, v němž se vaše nemovitost nachází. Na úřadě požádejte o informace o vaší nemovitosti, včetně čísla listu vlastnictví. Pro tuto návštěvu budete potřebovat základní údaje o nemovitosti, jako je adresa nebo parcelní číslo.

Stejně tak vám ve zjišťování může být nápomocen notář nebo právní zástupce. Notáři mají přístup k elektronickým databázím katastru nemovitostí a mohou tak efektivně získat potřebné informace.

Pokud již máte doma nějaké dokumenty týkající se vaší nemovitosti, jako je kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí nebo jiné právní dokumenty, číslo listu vlastnictví by mělo být na těchto dokumentech uvedeno.

Při vyhledávání čísla LV je důležité mít přesné údaje o nemovitosti, aby bylo vyhledávání co nejefektivnější a abyste se vyhnuli záměně s nemovitostmi s podobnými údaji.

Jak získat výpis listu vlastnictví? A kolik to stojí? 

Výpis z listu vlastnictví, který obsahuje informace o vlastnících nemovitosti, právních vztazích, popisu nemovitosti a dalších zápisech, lze získat několika způsoby:

Online přes internet

V České republice můžete využít elektronické služby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), konkrétně aplikaci "Nahlížení do katastru nemovitostí" dostupnou na webu nahlizenidokn.cuzk.cz. Po zadání potřebných údajů, jako je adresa nemovitosti nebo parcelní číslo, můžete získat neoficiální výpis v podobě .pdf dokumentu, který si můžete stáhnout, z listu vlastnictví zdarma

Pro oficiální výpis, který může být vyžadován pro právní účely, je možné využít službu "Elektronické podání" na stejném portálu, kde si za poplatek můžete objednat ověřený výpis. Cena za elektronický výpis je 100 Kč.

Osobní návštěva katastrálního úřadu 

Můžete se osobně dostavit na příslušný katastrální úřad, který spravuje katastrální území, v němž se vaše nemovitost nachází, a požádat zde o výpis z listu vlastnictví. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního sazebníku poplatků - v současné době je to 100 Kč za prvních 20 měrných jednotek a 100 Kč za dalších 20 jednotek. Při návštěvě je nutné mít přesné údaje o nemovitosti, které usnadní vyhledávání.

Česká pošta

Výpis z listu vlastnictví lze objednat také prostřednictvím České pošty, která nabízí službu formou osobní návštěvy na CzechPOINTu nebo také v podobě elektronického podání. Po vyplnění příslušného formuláře a zaplacení poplatku vám bude výpis doručen poštou na uvedenou adresu.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Notář

Notáři mají přístup k elektronickému systému katastru nemovitostí a mohou za vás výpis z listu vlastnictví rychle získat. Tato služba je obvykle zpoplatněna notářským tarifem.

Jak číst ve výpisu z katastru?

Ve výpisu jsou přehledně seřazeny veškeré informace, které může vlastník případně potenciální vlastník potřebovat. Jsou rozděleny do několika oddílů, značených A - F. 

vypis_listu_vlastnictvi
část A: Vlastníci či spoluvlastníci

Zde je vypsán a označen právní vztahu a údaje o vlastníkovi nebo spoluvlastnících a jejich podílech nebo jiných oprávněných subjektech s uvedeným právním vztahem k nemovitostem uvedených v části B. Nalezneme zde jméno, titul nebo identifikátor vlastníka - ale také již zmiňovaný typ vztahu, ve kterém spolu mohou být vlastníci. např. SJM (společné jmění manželů) nebo spoluvlastnictví podílové, kdy je uvedena i velikost jednotlivých podílů. 

LV_A
část B: Nemovitosti

Údaje o nemovitostech, tj. parcelách, parcelách evidovaných zjednodušeným způsobem, budovách, bytových jednotkách a nebytových prostorech. Stojí-li na pozemku cizí budova, je uvedeno i číslo LV, na kterém je budova zapsána jako vlastnictví. Obdobně je-li předmětem vlastnictví budova, nikoliv však pozemek, na kterém stojí, je uveden odkaz na číslo LV, na němž je zapsáno vlastnictví pozemku. Část B1 je určena pro zápisy jiných věcných práv, která mají subjekty uvedené v části A k cizím nemovitostem.

LV_B
Užitečné poznámky a zkratky:

PK = Pozemkový registr

EN = Evidence nemovitostí

GP = Grafický příděl

P = Plomba

Plomba slouží jako ochranný mechanismus, který informuje potenciální kupce nebo jiné zainteresované strany o existujících právních omezeních nebo problémech spojených s nemovitostí - např. v případě právních sporů, probíhajících dědických řízeních nebo jako ochrana věřitelů. 

část C: Omezení vlastnických práv 

Tato část specifikuje, zda jsou na pozemku či nemovitosti zapsaném v úseku B nějaká omezení, která ovlivňují nakládání s nemovitostí samotnou. Může se jednat o věcná břemena, zástavy ad. 

LV_C
Co přesně je omezení vlastnického práva?

Omezení vlastnického práva u pozemků a nemovitostí mohou mít různé formy a mohou být stanovena zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím orgánů veřejné moci. Tato omezení mohou mít významný dopad na to, jak může být nemovitost využívána, prodávána nebo jinak zatížena. Zde jsou některá z běžných omezení vlastnického práva:

 • Věcná břemena: Práva třetích osob využívat nemovitost určitým způsobem, aniž by ji vlastnili. To může zahrnovat právo cesty, právo na vedení inženýrských sítí přes pozemek, užívací práva (usus) nebo právo obhospodařování (fructus).
 • Zástavní práva a hypotéky: Zápisy sloužící jako zajištění pro půjčky nebo úvěry. Pokud vlastník nemovitosti nesplní své závazky vůči věřiteli, může dojít k exekuci na nemovitost.
 • Předkupní právo: Právo určené třetí osobě nebo státu koupit nemovitost přednostně před ostatními zájemci, pokud se vlastník rozhodne nemovitost prodat.
 • Omezení stanovená územním plánem: Omezení využití pozemků a nemovitostí podle územního plánu obce nebo regionu, která mohou specifikovat typ povolené výstavby, výšková omezení, zelené plochy atd.
 • Stavební omezení: Omezení týkající se povolení k výstavbě, rekonstrukci nebo úpravám na pozemku nebo stávajících stavbách, včetně památkové ochrany.
 • Služebnosti: Práva pro veřejný prospěch, jako je právo veřejné cesty přes soukromý pozemek, omezení v rámci ochrany životního prostředí, vodních zdrojů nebo zemědělského užívání půdy.
 • Expropriační právo: Právo státu nebo obce vyvlastnit soukromou nemovitost za účelem veřejného zájmu, obvykle s náhradou.

Omezení související s dědictvím: Omezení nebo podmínky stanovené v závěti, které mohou ovlivnit převod vlastnických práv nebo jejich využití dědici.

část D: Zápisy technické povahy.
 
část E: Výčet nabývacích titulů

V této části je uvedeno, jakým způsobem vlastník nabyl vlastnické právo k nemovitosti. Je zde výčet listin, na jejichž základě vzniklo nebo bylo změněno vlastnické a jiné právo uvedené v části A, k nemovitostem uvedeným v části B.

LV_D-E
část F: BPEJ pozemku

Týká se pouze zemědělských pozemků a obsahuje jejich zařazení do bonitních půdně ekologických jednotek (BPEJ).

LV_F
zemedelec_na_poli
Přečtěte si také:
Zemědělský půdní fond neboli ZPF: co to je a praktické rady
uzemni_plan
Mohlo by Vás zajímat:
Zastavitelnost pozemku aneb ‚‚stavět či nestavět“?
hodnota-půdy
Přečtěte si také:
Odhad ceny zemědělského pozemku. Jak probíhá krok za krokem

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.