Farmíto Magazín

Pozemkové úpravy: Co to je, jak probíhají a jak ovlivňují vlastníky půdy

11. 06. 2024 | Měli byste vědět
pozemkove_upravy_pole
Zjistěte, co jsou pozemkové úpravy, jak probíhají, proč jsou důležité a jak se bránit, pokud zasáhnou do vašich vlastnických práv.

Pozemkové úpravy jsou proces, který má za cíl reorganizovat vlastnictví zemědělské půdy, zlepšit její využitelnost a podmínky pro hospodaření. Zároveň jsou nástrojem pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj venkovského prostoru, přispívají k ochraně půdy, vody a ekologické stability krajiny. Při pozemkových úpravách původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, ke kterým se uspořádávají vlastnická práva a související věcná břemena. Změny musí být zapsány do katastru nemovitostí. 

Proč se provádějí pozemkové úpravy?

Úpravy pomáhají zlepšit a vyjasnit uspořádání vlastnických vztahů - mnoho vlastníků má pozemky, které jsou roztříštěné a nepřístupné, což ztěžuje jejich obhospodařování.

Ůpravy tak jsou možností scelit roztříštěné parcely do větších, funkčních bloků, což výrazně usnadňuje zemědělské práce a používání moderní techniky.

Pozemkové úpravy pomáhají také obnovovat přírodní prvky krajiny, jako jsou remízky, mokřady a biokoridory, které podporují biologickou rozmanitost​. Součástí pozemkových úprav je také plánování a realizace opatření na ochranu proti erozi, povodním a suchu. Například se budují nové polní cesty, protierozní a protipovodňová opatření, což přispívá ke zlepšení vodohospodářských podmínek a celkové ekologické stability krajiny.

kalkulacka-ceny-pudy

Vlastníte pozemek a zajímá vás jakou má cenu?

Využijte služeb naší online kalkulačky. Zcela zdarma a nezávazně.

Pozemkové úpravy jsou v České republice běžnou praxí. Od roku 1991, kdy byly pozemkové úpravy znovu zavedeny, se realizují pravidelně. V roce 2010 bylo dokončeno přes 1 142 komplexních pozemkových úprav, pokrývajících více než 505 tisíc hektarů. Tento proces je nezbytný pro racionální uspořádání vlastnických vztahů k půdě a dlouhodobou udržitelnost zemědělského hospodaření. V  rámci celého procesu pozemkových úprav je ročně proinvestováno asi 1,5 miliardy korun a je nakládáno s majetkem fyzických i právnických osob v řádech desítek až stovek milionů korun v jednom katastrálním území.

Zda se chystají pozemkové úpravy ve vašem okolí můžete zjistit v přehledu pozemkových úprav na stránkách MZe

Katastr nemovitostí
Přečtěte si také:
Jak se vyznat v katastru nemovitostí?

Kdo navrhuje pozemkové úpravy?

Řízení o pozemkových úpravách může zahájit Státní pozemkový úřad (SPÚ) buď na vlastní popud nebo na základě žádosti vlastníků pozemků, pokud se pro to vysloví vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území.

O zahájení pozemkových úprav na svém katastrálním území také může požádat obec. 

Proces pozemkových úprav:

Pozemkové úpravy mohou být komplexní (řeší celé území) nebo jednoduché (zaměřují se na vybrané potřeby či menší části území)​​​​. Jelikož jsou výrazným zásahem do práv vlastníků, mají vlastníci právo se jednání účastnit a vznášet námitky. 

Zahájení řízení: 
  • Řízení zahajuje Státní pozemkový úřad (SPÚ) na žádost vlastníků pozemků nadpoloviční výměry v daném katastrálním území, obce, nebo na podnět stavebníka či SPÚ.
Přípravné práce: 
  • Zahrnují průzkum a analýzu území, geodetické zaměření, stanovení obvodu úprav a soupis nároků vlastníků včetně ocenění pozemků.
Návrhové práce: 
  • Na základě výsledků přípravných prací se vytvoří plán společných zařízení (polní cesty, protierozní a protipovodňová opatření), který se projedná s vlastníky a státní správou. Návrh musí schválit vlastníci alespoň 60 % výměry pozemků. Pozemkové úpravy mohou vést k novému uspořádání pozemků, což může zahrnovat změny v hranicích a tvaru pozemků. Cílem je zlepšit přístupnost a využitelnost půdy pro zemědělské účely. Během pozemkových úprav se řeší také vyrovnání práv, včetně vypořádání spoluvlastnictví a zřizování věcných břemen pro přístup k pozemkům. Vlastníci mají právo na náhradu v případě, že jejich pozemky jsou zatíženy věcným břemenem.
Realizační práce: 
  • Po schválení návrhu se vytvoří nová digitální katastrální mapa. Následuje realizace prvků a opatření z plánu společných zařízení​.

Vliv pozemkových úprav na cenu zemědělské půdy

Pozemkové úpravy mohou v některých případech výrazně zvýšit tržní cenu zemědělské půdy tím, že zpřístupňují pozemky, upravují jejich tvar a zlepšují celkovou hodnotu vlastnictví, jelikož přístupnější a dostupnější pozemky se stávají atraktivnějšími jak pro zemědělce tak pro investory. Nové uspořádání pozemků je navrhováno tak, aby bylo přiměřené původním pozemkům cenou, výměrou a vzdáleností​. 

Přesto se může stát, že vlastníci s novým uspořádáním nejsou spokojeni a nesouhlasí s ním, nebo mají dokonce pocit, že na hodnotě ztratili. Často se stává, že nové uspořádání vyhovuje pouze části vlastníků nebo přichází nespokojenost pokud mají vlastníci pocit, že jejich zájem ustupuje zájmu veřejnému. 

Jakou cenu má půda?
Přečtěte si také:
Co všechno určuje cenu zemědělské půdy

Jak se bránit proti pozemkovým úpravám? 

Pokud vlastník nesouhlasí s pozemkovými úpravami, může se bránit. 

Návrh nového uspořádání pozemků musí být projednán s každým dotčeným vlastníkem a schválen minimálně 60 % vlastníků výměry řešených pozemků. Bez souhlasu vlastníka nelze navrhnout nové pozemky, které by se významně lišily oproti původním ve výměře, ceně a vzdálenosti. 

V případě nesouhlasu s konkrétními kroky je možné využít právních prostředků k obraně vlastnických práv​. Během procesu projednávání je možné podat námitky. Pokud je i přes ně návrh schválen, je možné se odvolat do 15 dnů od oznámení rozhodnutí. Jestliže odvolání nebude úspěšné, existuje dále možnost podat správní žalobu k soudu​. 

Tyto kroky je ale lepší nepodnikat na vlastní pěst a vše konzultovat s právním poradcem nebo jiným odborníkem. 

Jak se bránit proti úpravám, se kterými nesouhlasíte a jak se pokusit o nápravu pozemkových řízení zjistíte v tomto letáku, kterou připravil úřad ombudsmana.

Pokud řešení svépomocí nepomůže, je možné se na úřad veřejného ochránce práv obrátit.

Lze prodat pozemek, který je v procesu pozemkových úprav?

Ano, pozemek, který je v procesu pozemkových úprav, lze prodat. Proces prodeje ale závisí na fázi, ve které se pozemkové úpravy nacházejí.

Pokud je v katastru nemovitostí zapsána pouze poznámka o zahájení pozemkových úprav, vlastník může pozemek prodat bez potřeby zvláštního souhlasu od pozemkového úřadu. V tomto případě by prodej neměl být ovlivněn a katastrální úřad bude jen informován o probíhajících řízeních.

Pokud již bylo vydáno rozhodnutí o schválení pozemkových úprav, situace je složitější. V tomto případě musí být v vkladové listině uvedeny jak dosavadní, tak i nové nemovitosti podle schváleného návrhu. Katastrální úřad zkoumá, zda jsou všechny tyto údaje správně uvedeny, a vlastník musí získat souhlas pozemkového úřadu s převodem pozemku​.

Po rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv je nutné, aby všechny změny, které byly v rámci pozemkových úprav učiněny, byly správně zapsány ve vkladové listině. To zahrnuje nové parcelní číslo, výměru, druh pozemku a uspořádání věcných břemen.

hodnota-půdy

Zvažujete prodej půdy a potřebujete poradit? 

Máme tým odborníků, který se v zemědělských pozemcích skutečně vyzná. Vaši půdu oceníme zcela zdarma a nezávazně. 

zemedelec_na_poli
Přečtěte si také:
Zemědělský půdní fond neboli ZPF: co to je a praktické rady
Pole
Mohlo by vás zajímat:
Kolik stojí zemědělská půda?
územní_plán
Přečtěte si také:
Územní plán: Co prozradí o budoucnosti vašeho pozemku?

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.