Farmíto Magazín

Novela zákona o myslivosti 2024: hlavní změny v kostce

04. 03. 2024 | Aktuality
myslivci
Ministerstvo zemědělství projednává návrh novely o myslivosti. Spolu s novelou lesního zákona, by mohla přinést výrazné změny pro vlastníky a správce lesů. Jaké jsou hlavní změny?

Zákon, který platí v současné době je podle zastánců i odpůrců novely značně zastaralý. Byl totiž přijat už v roce 2001, situace nejen v lesích, ale v lesnictví a zemědělství se od té doby výrazně změnila. Podle Dušana Utinka, odborného lesního hospodáře a soudního znalce na oceňování pozemků a trvalých travních porostů, stávající zákon o myslivosti v podstatě oddělil hospodaření na půdě  od hospodaření se zvěří. Les nefunguje jako celek ani jako ekosystém. A hospodaření se zvěří je upřednostněno před hospodařením na půdě. 

Cílem novely tak má být modernizace myslivosti, snížení škod napáchaných na lesích zvěří ale také větší podpora vlastníků.

Klíčové změny:

 • Snížení škod napáchaných zvěří
 • Snížení minimální výměry honitby z 500 na 250 hektarů
 • Plány lovu podle poškození porostu zvěří
 • Umožnění lovu hospodářům a správcům lesů
 • Upravení seznamu zvěře
 • Digitalizace myslivosti
smíšený les
Přečtěte si také:
Novela lesního zákona: krok vstříc vlastníkům lesů

Snížení škody napáchané zvěří na lesích

„Cílem novely zákona o myslivosti je snížit počty spárkaté zvěře, a tím snížit i škody, které způsobuje na lesních a zemědělských porostech. Novela zlepšuje kontrolu lovu a zavádí digitalizaci, aby se myslivci obešli bez zbytečného papírování. Zároveň uvolňuje některá dosavadní pravidla lovu, například umožní lov se zbraněmi s nočním viděním,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Záměrem novely je především nastavit podmínky, které myslivcům umožní efektivní lov a zároveň ochrání v co největší míře lesní porosty. Na základě dat Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) se škody pohybují řádově mezi 2,5 až 4 miliardami korun ročně. 

Plány lovu podle poškození porostu zvěří

Novela povede k tomu, že bude možné plány lovu se proto budou sestavovat podle stupně poškození lesa ve vymezených územích. Les tak staví na první místo. Poškození lesa zvěří bude odborně posuzovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL). Tam, kde bude les v honitbě poškozován nad stupeň stanovený vyhláškou, orgán státní správy myslivosti uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu zvěře. Uživateli honitby bude stanovena povinnost udržovat stavy zvěře tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování lesních ekosystémů.

Slovníček pojmů:

Honitba:
 • Honitba je území, na kterém je vykonáváno právo myslivosti, tedy právo lovu volně žijících zvířat. Toto území musí splňovat určité podmínky stanovené zákonem, včetně minimální výměry (v současnosti 500 ha pro soukromou honitbu), která je nezbytná pro udržitelné hospodaření se zvěří a ochranu jejích biotopů. 
Honební pozemek:
 • Honební pozemek je termín používaný v myslivecké terminologii a legislativě, který označuje pozemek nebo soubor pozemků, na kterých je vykonáváno právo myslivosti. Honební pozemky tedy tvoří fyzický základ honitby a jsou místem, kde se praktikuje lov, ochrana, chov a další myslivecké činnosti. Honební pozemky mohou být ve vlastnictví státu, obcí, právnických nebo fyzických osob a mohou být pronajímány nebo svěřeny mysliveckým sdružením či klubům pro vykonávání myslivecké činnosti.
Honební společenstvo:
 • Honební společenstvo je právnický subjekt, tvořen je vlastníky pozemků, které jsou součástí dané honitby, a jeho hlavním úkolem je zajištění udržitelného hospodaření se zvěří a ochrana jejích biotopů v souladu s mysliveckými zásadami a legislativou. Honební společenstvo má na starosti správu honitby, což zahrnuje plánování a realizaci mysliveckých činností, ochranu zvěře, péči o její biotopy a prevenci škod způsobených zvěří. Členy honebního společenstva jsou typicky vlastníci pozemků v honitbě. V některých případech mohou 
Uživatel honitby:
 • Uživatel honitby je osoba (fyzická nebo právnická), která má právo vykonávat mysliveckou činnost na určitém území, tedy na honebním pozemku. Toto právo může být získáno na základě vlastnictví, nájmu, pronájmu nebo jiného právního titulu, který umožňuje užívání honitby pro účely myslivosti.
 • Uživatel honitby může být také členem honebního společenstva, pokud je honitba spravována tímto způsobem, nebo může honitbu využívat na základě individuálního oprávnění. V některých případech, kdy je honitba rozsáhlá nebo má specifické požadavky, může uživatel honitby zajistit správu a vykonávání myslivecké činnosti prostřednictvím mysliveckých sdružení nebo profesionálních správců.
Jak úrodná je půda
Mohlo by vás zajímat:
Co znamená BPEJ? Bonita určí kvalitu i cenu půdy

Snížení minimální výměry honitby z 500 na 250 hektarů.

Novela také mění minimální výměru téměř všech honiteb z dosavadních 500 hektarů na 250 hektarů. Podle MZe zmenšení výměry honiteb umožní lepší ovlivňování hospodaření v nich, lov, a tím celkově ochranu lesa, plodin a pozemků před škodami způsobenými zvěří. Zároveň posiluje práva vlastníků honebních pozemků. 

Proti tomuto bodu se asi nejvýrazněji bouří myslivci. Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) tuto změnu zásadně odmítá. Jejich námitky jsou jak ekonomické tak ekologické. Upozorňují na to, že toto snížení výměry povede k výraznému zvýšení počtu honiteb - podle nich až na dvojnásobek, jelikož budou vznikat honitby nové, nekteré navíc leží na více nově vzniklých územích, takže se budou moci rozdělit do více celků. A to může vést k zahlcení orgánů státní správy a nákladným a zdlouhavým řízením - předpokládají, že v řadě případů se na mnoha místech po určitou dobu nebudou honitby vykonávat vůbec. Což je v přímém rozporu se snahou novely i vlády, snížit počty zvěře.

Druhá zásadní námitka je ekologická. Podle ČMMJ Ministerstvo zemědělství vůbec nerespektuje potřeby zvěře. Výměra z biologického a ekologického pohledu má být tak velká, aby zvěř v běžném roce nemusela migrovat z této honitby za potravními nebo reprodukčními potřebami. Na základě dlouhodobých poznatků snížení výměry honitby téměř vždy vedlo ke zvyšování stavů zvěře v honitbách. A myslivci také namítají - hranice honiteb musí respektovat potřeby zvěře a ne zájmy vlastníka. 

Zastánci zákona k tomuto bodu ale dodávají, že už dnes spárkatá zvěř pros vůj přirozený vývoj využívá a potřeba prostor větší než daných 500 ha. A zákon proto pracuje s pojmem oblasti chovu. Ty by měly svou velikostí odpovídat přirozené potřebě zvěře a jejímu potravnímu zázemí. Jsou v řádech tisíců hektarů, tedy vždy několik honiteb najednou. A plánování lovu bude probíhat vždy pro celou oblast chovu.

Ministr Výborný k tématu dodává: „Toto rozhodnutí je do značné míry čistě politické. Minimální výměra honitby nemá přímý, ale pouze nepřímý vliv na regulaci počtu zvěře. Ten spočívá v motivaci uživatelů honiteb, aby opravdu hospodařili tak, jak mají a dodržovali plán, včetně regulace přemnožené zvěře. Jinak jim hrozí, že o část honitby přijdou, když si vlastníci vytvoří vlastní.“ 

jehličnatý-les

Vlastníte pozemek a zajímá Vás jaká je jeho hodnota?

Nabízíme cenový odhad zdarma a nezávazně. Poctivá cena pozemku se stanovuje na základě řady faktorů. Ten, kdo vám nabídne férový výkup pozemku, se bude zajímat o řadu podrobností, než vysloví konkrétní částku.

Umožnění lovu hospodářům a správcům lesů
 

Nově budou moci dostávat povolenky k lovu spárkaté zvěře, jelena sika i divočáků, 1 povolenka/30 ha, zemědělsky a lesnicky hospodařící subjekty. Na lov se budou vztahovat přísná pravidla stanovená uživatelem honitby, pokud je poruší  bude z lovu na 3 roky vyloučen. Při uplatnění práva lovu ztrácí hospodařící subjekt právo na hrazení škody způsobených v lese zvěří. 

„Dospěli jsme k závěru, že ohledně řešení škod půjdeme cestou prevence a vlastníkovi dáme možnost regulovat zvěř na vlastních pozemcích,“ komentoval rozhodnutí ministr Marek Výborný. 

David Číp z ochranářské skupiny JARO
Přečtěte si také:
Ochranář přírody David Číp: Jak udržet naše pole živá

Upravení seznamu zvěře, kterou je možné lovit či ne

V seznamu zvěře zůstávají až na výjimky pouze druhy, se kterými se myslivecky hospodaří - nebo druhy invazivní. Výčet druhů zvěře, které nelze lovit nebo jsou zvláště chráněnými živočichy, bude převážně převeden do zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Digitalizace myslivosti

Větší přehlednost do mysliveckého plánovaní přinese digitalizace, tedy vznik Informačního systému evidence myslivosti, který zároveň podstatně zjednoduší administrativu doposud vedenou převážně papírově.

Bude obsahovat kontaktní údaje na zainteresované osoby, rejstřík honebních společenstev, náhrady za přičlenění honebních pozemků, evidenci škod působených zvěří apod. Všechny údaje budou veřejné (kromě odůvodněných případů, kdy by docházelo ke konfliktu s nařízením GDPR). Kontrola lovu bude prováděna také záznamem do informačního systému, jehož součástí bude i fotografie uloveného kusu a poloha. Podmínky záznamů mají být nastaveny tak, aby znemožňovaly opakovanou evidenci stejného kusu. Úkolem novely bude rovněž navýšení kompeticí státní správy, přičemž zároveň vzrostou nároky na její zaměstnance.

Kdy má novela vstoupit v platnost?

V prosinci roku 2023 o novele v Poslanecké sněmovně debatovali poslanci, zástupci resortu, lesnických fakult, odborných institucí, vlastníci lesů, myslivců ale i ekologické organizace. K návrhu novely tak byly přidány podněty a připomínky zúčastněných stran. ​​Po jejich zapracování by měl být materiál poslán k projednání na Legislativní radu vlády. Norma by měla začít platit od ledna 2025, některé její části pak od ledna 2027.

Přečtěte si společné vyjádření Hnutí DUHA, ASZ ČŘ a dalších spojených organizací k novele zákona:

V novela zákona o myslivosti jde o budoucnost lesů

Vlastníci půdy, zemědělci, lesníci a ochránci přírody vítají dohodu vládní koalice na tom, že novela zavede plánování lovu podle míry poškození lesů, posílí práva vlastníků – umožní vlastníkům lov na vlastních pozemcích, sníží minimální velikost honitby vlastní a společenstevní a sjednotí ochranu ohrožených živočichů jejich vynětím z tzv. seznamu zvěře ze zákona o myslivosti. Schválení těchto bodů Poslaneckou sněmovnou by naplnilo závazek programového prohlášení vlády. 

Podrobné stanovisko k návrhu novely zákona myslivosti oznámí organizace sdružující vlastníky, zemědělce, lesníky a ochránce přírody až poté, co se s návrhem ministerstva podrobně seznámí. Návrh ministerstva vnímají jako kompromis. Samy navrhovaly zmenšení minimální velikosti honitby na 200 ha, některé i 115 ha a lov na vlastních pozemcích umožnit vlastníkům od 20 ha. Každopádně ministru Výbornému patří za tento krok jasné poděkování.

Důležité je také, aby ministr Výborný nyní pomohl proces předložení a schválení novely co nejvíce urychlit, aby se předešlo tomu, že kvůli očekávaným průtahům v poslanecké sněmovně opět nebude schválen. Členové Českomoravské myslivecké jednoty již nyní obcházejí poslance a přesvědčují je, aby důležitým změnám v mysliveckém zákoně zabránili. 

Škody na lesích a zemědělských plodinách způsobované nadměrnými stavy spárkaté zvěře dosahují několika miliard korun ročně. Bez jejich rychlého a významného snížení není možné po kalamitě obnovit odolnější lesy v pestré druhové skladbě. Početnost spárkaté zvěře v krajině totiž nadále nekontrolovaně roste.

Za nadále nepřijatelné považujeme zařazení poláka velkého, druhu celosvětově ohroženého podle červeného seznamu IUCN, mezi lovné druhy. Ačkoli chráněné druhy budou ze zákona o myslivosti vypuštěny, celosvětově ohrožený polák, kterého dosud Ministerstvo životního prostředí na seznam chráněných druhů zařadit nestihlo, by na seznamu zvěře zůstal.

Společný tiskový komentář Asociace soukromého zemědělství ČR, Hnutí DUHA, SVOL – Komory soukromých lesů v ČR, Českého svazu ochránců přírody, Pro Silva Bohemica, České společnosti ornitologické a Spolku vlastníků honebních pozemků

vinice-dron-64ac13c95e7dc
Přečtěte si také:
Jaké jsou druhy zemědělských pozemků?
traktor-pluh
Mohlo by Vás zajímat:
Co je to LPIS? Online registr odhalí, kdo a jak na půdě hospodaří

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.