Farmíto Magazín

Daň z nemovitosti - vše o dani z vašich pozemků

05. 01. 2024 | Měli byste vědět
Daň pozemek
Nabyli jste v průběhu roku nemovitost nebo pozemek? K 31. lednu jste ze zákona povinováni podat přihlášku k dani z nemovitosti správci daně.

Daňové přiznání k dani z nemovisti se týká vždy jen těch vlastníků, kteří nabyli nové nemovitosti - pokud jste se již k dani přihlásili v minulých letech, finanční správa vám sama včas zašle složenku s údaji k platbě. 

Co je daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí je roční daň, která se vztahuje na veškeré vlastníky nemovitostí, včetně těch, kteří vlastní zemědělskou půdu. V České republice je tato daň regulována zákonem o daních z nemovitých věcí (zákon č. 338/1992 Sb.).

Kdo je povinen platit daň?

Každý vlastník nemovitosti, včetně zemědělské půdy, je povinen platit daň z nemovitých věcí. Pokud jste pozemek získali v roce 2023, stáváte se poplatníkem daně od následujícího kalendářního roku. Přihlášku je nutné podat nejpozději do 31. ledna roku, který následuje po roce, kdy jste pozemek získali. 


Poplatníkem daně z pozemků je:
  • vlastník pozemku,
  • stavebník, jde-li o pozemek zatížený právem stavby,
  • nájemce nebo pachtýř u pronajatého nebo propachtovaného pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem, nebo s nímž je příslušná hospodařit Správa státních hmotných rezerv, nebo převedeného na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí,
  • uživatel (tj. i nájemce nebo pachtýř) pozemku, není-li vlastník pozemku znám, se kterým je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jak podat daň z nemovitosti?

Osobně:

Tiskopis daňového přiznání lze získat na všech územních pracovištích finančních úřadů. V elektronické podobě je ve formátu PDF k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy v nabídce Daňové tiskopisy. 

Online:

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí lze také vyplnit elektronicky prostřednictvím aplikace elektronického podání na internetových stránkách www.mojedane.cz v sekci Elektronická podání pro Finanční správu – Elektronické formuláře – Daň z nemovitých věcí.

traktor-na-poli
Přečtěte si také:
Pachtovné aneb co všechno by měli vlastníci vědět o pachtu?

Na co si dát pozor?

Správnost Údajů: Ujistěte se, že všechny údaje v přihlášce jsou správné a aktuální.

Termíny Platby: Dbejte na dodržení termínů platby daně. Daň z nemovitých věcí se zpravidla platí jednou ročně, a to nejpozději do 31. května.

Výpočet Daně: Výše daně se liší podle typu a umístění nemovitosti. Pro zemědělskou půdu se výše daně odvíjí od její velikosti a kvality půdy.

Z čeho se platí anebo neplatí daň?

Obecně daň z nemovitých věcí tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek.

Předmětem daně z pozemků jsou veškeré pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí.

Existují ale zákonem definované výjimky. Většinou se jedná o pozemky, které jsou ve vlastnictví státu, církve, obce anebo slouží k veřejným zájmům - tedy jsou na nich stavby, které plní veřejně prospěšnou anebo kulturní funkci, nebo jsou užívány jako komunikace atd. 

Mohou ale existovat i výjimky, které se týkají majitelů zemědělské půdy - jedná se převážně o případy, kdy se pozemky nacházejí ve zvláště chráněných územích nebo se na ně vztahuje vysoký stupeň ochrany. Jsou v režimu rekultivace atd. Osvobodit od daně může také konkrétní pozemky ze specifických důvodů obec, ve které se nachází a to vyhláškou. 

Více o výjimkách v § 4 zákoně České národní rady č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí. 

Kdy se platí daň z nemovitých věcí?

Obecně placení daně z nemovitých věcí upravuje ustanovení § 15 zákona o dani z nemovitých věcí.

Daň z nemovitých věcí je splatná:
  • u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu  ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,
  • u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce anebo ji rozložit do dvou splátek. Pokud činí celková daň méně než 50 Kč, tak se neplatí. 

zemedelske_stroje04
Mohlo by Vás zajímat:
Co je zemědělský neboli pachtovní rok

Základy výpočtu daně z nemovitých věcí pro zemědělskou půdu


Daň z nemovitých věcí pro zemědělskou půdu se vypočítává na základě dvou hlavních faktorů: velikosti pozemku a jeho kvality, která je vyjádřena bonitovaným půdním číslem. Na jejich základě je pak stanoven koeficient - ten lze nalézt po zadání katastrálního území a kódu na stránkách finanční správy. Liší se podle druhu využití pozemků a území, na kterém se nachází. 


1. Velikost Pozemku

Měřítko: Velikost pozemku se měří v hektarech.

Vliv na daň: Čím větší je pozemek, tím vyšší bude daň.

2. Bonitované půdní jednotka

Definice: Bonitované půdní jednotka (BPEJ) je číslo, které vyjadřuje kvalitu půdy na základě její úrodnosti a dalších faktorů, jako jsou klimatické podmínky a sklon terénu.

Význam pro daň: Vyšší BPEJ znamená vyšší daňovou sazbu, protože se předpokládá, že kvalitnější půda bude vlastníkům více vynášet. 

Výpočet daně

Daň se vypočítává následujícím způsobem:

Základní sazba: Pro každý hektar zemědělské půdy existuje základní sazba daně, která se liší v závislosti na lokalitě a typu půdy.

Úpravy sazby: K této základní sazbě se pak připočítávají úpravy na základě BPEJ. Vysoké BPEJ znamená, že půda je úrodnější, a tedy daň bude vyšší.

Další faktory: Může dojít k dalším úpravám sazby na základě specifických charakteristik pozemku nebo regionálních faktorů.

Jak úrodná je půda
Přečtěte si také:
Co znamená BPEJ? Bonita určí kvalitu i cenu půdy

Daň z nemovitosti musí platit i spoluvlastník 

I pokud nabydete v průběhu roku spoluvlastnický podíl na nemovitosti, tedy i pozemku, máte povinnost podat k 31. lednu daňové přiznání. 

Spoluvlastníci stejného pozemku mají dvě možnosti jak podávat přiznání. Mohou tak buď učinit jednotlivě anebo jako celek - zvolit si zástupce, který za všechny daň podá. Pokud se všichni spoluvlastníci nedohodnou a pro daň z nemovitých věcí si společného zástupce nezvolí, mají povinnost podat přiznání jednotlivě. 

Pozor - pokud tak učiní alespoň jeden ze spoluvlastníků, i zbytek musí podat daňové přiznání za svůj podíl na nemovité věci samostatně. Pak přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani odpovídající jeho podílu na nemovité věci. Jestliže některý ze spoluvlastníků nemovité věci daňové přiznání nepodá, správce daně mu stanoví daň z moci úřední, bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání. 
 

Jak je to se společným jměním manželů?

V případě podílového spoluvlastnictví mohou spoluvlastníci zvolit možnost podat samostatně daňová přiznání za své spoluvlastnické podíly, to se však netýká nemovitých věcí ve společném jmění manželů (dále jen „SJM“), u nichž podle legislativy nejde o podílové spoluvlastnictví. Jak vyplývá z výše uvedeného, podává daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za nemovitou věc ve SJM vždy jeden z manželů jako společný zástupce.

Jakou cenu má půda?
Přečtěte si také:
Co všechno určuje cenu zemědělské půdy
Ceny půdy
Mohlo by Vás zajímat:
Co vše je potřeba zaplatit při prodeji pozemku?

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.