Farmíto Magazín

Jak odejmout pozemek ze ZPF? Praktický průvodce

29. 05. 2024 | Měli byste vědět
vynětí_zpf
Jak postupovat při vynětí pozemku ze zpf? Kdy je třeba souhlas, kolik to stojí a co všechno vyjímání ze zemědělského půdního fondu obnáší?

Nachází se váš pozemek v zemědělském půdním fondu a vy byste na něm rádi uplatnili jinou než zemědělskou činnost? Pak je před vámi poměrně složitý a zdlouhavý proces vyjímání ze ZPF (Zemědělský půdní fond). Současná legislativa navíc zpřísňuje pravidla pro odnímání půdy z půdního fondu a zavádí širší ochranu pro nenahraditelné zemědělské pozemky. Je to tedy proces s nejasným výsledkem. Připravili jsme pro vás ale přehledný návod, jak na to. 

To zda se váš pozemek v ZPF nachází, zjistíte jednoduše, bezplatně a online nahlédnutím do katastru nemovitostí.  

kalkulacka-ceny-pudy
Máte pozemek a zajímá vás jakou má hodnotu?

Využijte naši bezplatnou kalkulačku na odhad ceny zemědělských pozemků. Zcela zdarma a nezávazně.

Vyjmout či nevyjmout?

Než vůbec zažádáte o vynětí pozemku ze ZPF je dobré se zamyslet, zda je tento krok skutečně nutný. Půda je zákonem plošně chráněna. Je třeba zmínit, že zemědělské půdy je omezené množství, nelze vyrobit a stále ubývá. 

Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území. Pokud je nezbytné půdu odejmout, přednostně se odnímá zemědělská půda na zastavitelných plochách a ta méně kvalitní.  Jak kvalitní je vaše půda, prozradí údaj BPEJ. 

Jak úrodná je půda
Přečtěte si více:
Co znamená BPEJ? Bonita určí kvalitu i cenu půdy

Při odnětí půdy je třeba co nejméně narušit organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry a síť zemědělských účelových komunikací. Je třeba odnímat jen nejnutnější plochu. Po ukončení nezemědělského využití provést rekultivaci a upřednostnit opětné zemědělské využití půdy.

Půdu lze odejmout ze zemědělského půdního fondu trvale nebo dočasně. Dočasně lze odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude plocha rekultivována, aby mohla být vrácena do zemědělského půdního fondu.

zemedelec_na_poli
Přečtěte si více:
Zemědělský půdní fond neboli ZPF: co to je a praktické rady

Kdy není potřeba souhlasu pro odnětí půdy ze ZPF?

Souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata půda:

V zastavěném území pro:
 • Stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo,
 • Stavbu pro bydlení nebo veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,
 • Dále to mohou být další některé další drobné stavby, nacházející se v zastavěném území jako např. Stožáry, vstupní šachty, vrty a studny apod. pro umístění
 • K nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.
 • Pro obnovu přirozených koryt vodních toků.

Postup pro vynětí pozemku ze ZPF

Pro odejmutí pozemku ze Zemědělského půdního fondu (ZPF) je nutné postupovat v souladu se zákonem o ochraně ZPF a dalšími příslušnými předpisy. Postup zahrnuje několik kroků:

1) Územní řízení: 

Nejprve je nutné provést územní řízení, kde se posuzuje, zda je možné na daném místě realizovat stavbu daného typu a zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací dané obce. Součástí tohoto procesu je také posouzení vlivu stavby na životní prostředí a možnost námitek od třetích stran, například sousedů.

2) Žádost o vynětí ze ZPF: 

Žádost o vynětí ze ZPF je možné podat elektronicky pomocí datové schránky nebo osobně na patřičném úřadě - pro většinu případů je orgánem ochrany ZPF Ministerstvo životního prostředí. 

Jednotný formulář neexistuje, vždy je možné jej získat na obecním úřadě s rozšířenou působností.

K žádosti je nutné přiložit:
 • Kopii výpisu z katastru nemovitostí a případně mapku s vyznačenou polohou pozemku.
 • Katastrální mapu se zakreslením návrhu na vyjmutí.
 • Vypočet odvodů za vyjmutí půdy se specifikací použitých údajů.
 • Vyjádření ostatních vlastníků, pokud pozemek má více vlastníků.
 • Plán rekultivace v případě dočasného vyjmutí z ZPF.

3) Doložení následků vynětí: 

Součástí dokumentace by měla být také bilance skrývek kulturních vrstev půdy a plán jejich hospodárného využití, jakož i výsledky pedologického průzkumu. Vše by mělo být součástí technické dokumentace projektu.

4) Platba odvodů za vyjmutí: 

Výpočet odvodů se provádí na základě informací o ceně za metr čtvereční dle bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a koeficientu třídy ochrany pozemku zjištěných v katastru nemovitostí.

5) Vyřízení žádosti: 

Příslušný orgán má standardně lhůtu 30 dní na vyřízení žádosti, ve složitějších případech až 60 dní​.

územní_plán
Přečtěte si více:
Územní plán: Co prozradí o budoucnosti vašeho pozemku?

Podrobný návod a seznam všech náležitostí naleznete na oficiálních stránkách veřejné správy zde.

Kdo rozhoduje o vynětí půdy z půdního fondu? Změna v roce 2024!

O vynětí půdy z půdního fondu nově od července 2024 nerozhodují orgány ochrany ZPF, ale vše na sebe přebírá stavební úřad. Ten bude o vynětí rozhodovat na základě vyjádření orgánů pchrany ZPF. 

V závislosti na velikosti pozemku jsou to:

 • obecní úřad obce s rozšířenou působností (do 1 ha)
 • krajský úřad (nad 1 ha do 10 ha)
 • Ministerstvo životního prostředí (nad 10 ha)
 • na území národních parků správa příslušného národního parku​​
půda_stavební_pozemek
Přečtěte si více:
Nový stavební zákon 2024: Z pole stavební pozemek? Co říká nový zákon?

Kolik stojí vyjmutí ze ZPF?

Cena za odnětí půdy se odvíjí od její kvality, určené bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (BPEJ) a třídy ochrany pozemku. K vypočtení ceny je nutné znát číslo BPEJ a třídu ochrany, které zjistíte v katastru nemovitostí. Cena se pak vypočítá na základě přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb.

Zpracovatel výpočtů odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu zjistí zařazení pozemku nebo jeho částí do bonitovaných půdně ekologických jednotek a jeho základní cenu podle oceňovací vyhlášky. Dále pak zjistí a vyhodnotí, jestli bude vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu negativně ovlivněno životní prostředí - a v návaznosti na to určí odpovídající ekologickou váhu tohoto ovlivnění.

Základní cenu zemědělské vyjímané půdy vynásobí ekologickou vahou ovlivnění příslušného faktoru životního prostředí. Tím je stanovena základní sazba odvodů za odnětí. Výslednou sazbu odvodů zjistí tak, že základní sazbu odvodů za odnětí půdy ZPF vynásobí koeficientem třídy ochrany.

Cena za vynětí pozemku ze ZPF se můžete vyšplhat na desetitisíce korun a ne vždy je vyjmutí schváleno.  V současné době je v poslanecké sněmovně projednávána novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která má zpřísnit podmínky pro odnímání pozemků a přispět k větší ochraně ZPF jako nenahraditelného přírodního dědictví naší země. 

Koeficienty připadající k jednotlivým třídám ochrany (jak spadají BPEJ do tříd ochrany, lze zjistit podle Vyhlášky č. 48/2011 Sb.): 

Třída ochrany

Koeficient

I. třída9
II. třída6
III. třída4
IV. třída3
V. třída3
ceske_pole
Přečtěte si více:
2024: Co přináší novela zákona o ochraně půdního fondu

Kdo může žádat o vyjmutí pozemku ze zpf?

Žádat o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu (ZPF) může vlastník pozemku. V případě spoluvlastnictví je potřeba souhlas všech spoluvlastníků. 
Kromě vlastníka může žádost podat i jiná osoba na základě plné moci, jako například realitní makléř, stavebník, příbuzný, nebo firma realizující projekt. 

Neznalost neomlouvá. 

Za užívání zemědělské půdy k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu (s výjimkou případů, kdy souhlasu není třeba) hrozí fyzické osobě sankce až 1 000 000 Kč. Právnické a podnikající fyzické osobě až 10 000 000 Kč.

dva_traktory_na_jednom_poli
Přečtěte si více:
Spoluvlastnictví pozemků aneb vše o vlastnických podílech
Pole
Přečtěte si také:
Kolik stojí zemědělská půda?
Jakou cenu má půda?
Mohlo by vás zajímat:
Co všechno určuje cenu zemědělské půdy

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.