Farmíto Magazín

Co snižuje hodnotu zemědělské půdy?

13. 05. 2024 | Měli byste vědět
eroze_sucho_pole
Zjistěte, které faktory nejvíce ovlivňují hodnotu zemědělské půdy. Co její hodnotu snižuje a zda se to netýká i vás a vašich pozemků.

Zemědělská půda je pro její vlastníky cenným majetkem a pro zemědělce způsobem obživy. Je ze zákona chráněna. Každý rok ale množství zemědělské půdy ubývá, je to častečně způsobováno jejím vyjímání z půdního fondu, mnohdy ale také úbytkem půdy v důsledku ztráty kvality. 

Kvalita půdy má přímý vliv na její cenu. Degradace půdy má negativní dopad na její hodnotu a výnosy z plodin. Méně kvalitní půda ztrácí výnosnost a stává se tak méně perspektivní pro hospodařící zemědělce. A ztrácí tak hodnotu i v očích trhu.

kalkulacka-ceny-pudy

Vlastníte půdu a zajímá vás jakou má hodnotu?

Využijte naší online kalkulačky sestavené odborníky. Zcela zdarma a nezávazně. 

Jaké jsou hlavní faktory, které snižují kvalitu půdy?

Snižování kvality neboli degradace půdy je proces, při kterém dochází k poklesu zdraví půdy, což vede k snížené schopnosti ekosystému poskytovat zboží a služby. Negativně ovlivňuje její funkce a služby, jako je produkce potravin, filtrace vody a podpora biodiverzity​.

1) Eroze půdy 

 • Ztráta vrchní vrstvy půdy v důsledku větru nebo vody, což je často zhoršeno špatnými zemědělskými praxemi​. Eroze půdy je v současné době jedním z největších strašáků hospodářů i majitelů. Na slabě erodovaných půdách se snižují hektarové výnosy o 15 - 20 %, na středně erodovaných půdách o 40 - 50 % a na silně erodovaných půdách až o 75 %. Problémem není jen samotné snížení výnosů, ale v případě silné eroze i to, kam půda ulpívá. U silně erodovaných půd, může být sediment odnášené půdy i v jednotkách metrů. To může vést k nánosům půdy, znečišťování vodních toků i zacpávání vodních koryt či cest. 

2) Komprese půdy 

 • Opakované používání těžkých zemědělských strojů může způsobit zhutnění a utužení půdy, což ztěžuje růst rostlinných kořenů​​, provzdušnění půdy i její schopnost zadržovat a distribuovat vodu. A tak vede k úbytku organické hmoty v půdě, která je pro její zdraví zásadní. 

3) Chemické znečištění 

 • Využívání pesticidů a hnojiv vede k akumulaci chemikálií, které mohou poškodit kvalitu půdy a znečistit vodní toky​. Dále může vést k úbytku biodiverzity v místě používání pesticidů, které plošně nevybijí pouze škůdce, ale spolu s nimi také prospěšné organismy. 

4) Ztráta biodiverzity 

 • Degradace půdy ovlivňuje mikroorganismy žijící v půdě, což může zrychlit procesy ztráty půdy​​.

Jaká je prevence degradace půdy?

Degradaci půdy se lze vyhnout šetrným a citlivým přístupem k hospodaření, který zahrnuje např. zapojení techniky šetrného obdělávání půdy, jako je bezorebné zemědělství nebo omezení orby těžkou technikou. Dále může být krokem pro udržení zdraví půdy střídání plodin a používání krycích plodin nebo zavádění efektivních zavlažovacích technik a správné dávkování hnojiv může zabránit dalším problémům, jako je salinizace a znehodnocení půdy​. Tyto kroky mohou pomoci zachovat strukturu půdy a snižovat erozi​. 

David Ježek na svém poli
Mohlo by vás zajímat:
Farmář David Ježek: Tak trochu jiný zemědělec
Hydrokompost
Přečtěte si také:
Hydrokompost: Organické hnojivo, které pomáhá půdě růst

Jak zjistit kvalitu půdy?

Kvalitu půdy lze zjistit různými způsoby. 

Dlouhodobě kvalitu půdy mapuje VÚMOP, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, a SPÚ, Státní pozemkový úřad, zřizované Ministerstvem zemědělství. Na jejich stránkách lze nalézt kalkulačku BPEJ, která udává pětimístný kód, který prozradí bonitu (tedy trochu zjednodušeně kvalitu) vaší půdy hodnocenou na základě mnoha faktorů. Je také možné podívat se, zda váš pozemek nesužuje eroze ve službe, která se monitoringu eroze věnuje. Obě tyto služby, které úřady poskytují jsou veřejně přístupné a zdarma. 

Můžete také na svém pozemku provést fyzický půdní rozbor. Lze zakoupit různé sady půdních testů pro amatérské použití. Tím nejjednodušším je prostě zarýt rýč do země a prozkoumat strukturu vaší půdy. Pro přesnější a detailnější analýzu byste měli zvážit profesionální půdní testy, které poskytnou podrobnější údaje o chemickém složení půdy a jejích specifických vlastnostech.

Jak úrodná je půda
Přečtěte si více:
Co znamená BPEJ? Bonita určí kvalitu i cenu půdy

Negativní faktory ovlivňující cenu zemědělské půdy:

Špatná kvalita půdy:
 • Nízká úrodnost, eroze, zasolení nebo kontaminace půdy mohou výrazně snížit její hodnotu.
Typ půdy a její vlastnosti: 
 • Typ půdy má zásadní vliv na její schopnost podporovat zdravý růst rostlin. Písčité půdy mohou mít problémy s udržením vlhkosti, zatímco jílovité půdy mohou být příliš těžké a špatně drenážní. Správné pochopení a management typu půdy je klíčové pro její optimální využití a udržení hodnoty
Nepříznivá lokalita: 
 • Vzdálenost od infrastruktury, odlehlost, špatná dopravní dostupnost nebo umístění v méně žádané oblasti.
Omezený přístup k vodě: 
 • Nedostatek zdrojů vody pro zavlažování nebo nízká kvalita dostupné vody.
Právní omezení a zátěže: 
 • Existence věcných břemen, služebností, omezení využití pozemku nebo nejasný právní stav.
Environmentální a klimatické problémy: 
 • Časté povodně, sucho, mrazy nebo jiné nepříznivé klimatické podmínky.
Omezení využití pozemku: 
 • Například zemědělský pozemek v ochranném pásmu nebo v oblasti s omezením na určité typy zemědělské činnosti. 
Nedostatek infrastruktury: 
 • Absence základní infrastruktury jako jsou cesty, elektrické připojení nebo zavlažovací systémy. Pro zemědělce je pozemek, který není dobře přístupný, méně lukrativní. Hůře se na něj dostane a bude mít vyšší náklady na transport.
Historie využívání pozemku: 
 • Negativní historie, jako jsou škodlivé zemědělské praktiky nebo kontaminace.
Sousedící pozemky a okolí: 
 • Negativní vlivy z okolních pozemků, například průmyslová zóna nebo skládka odpadů v blízkosti. Dále hodnotu vašeho pozemku může negativně ovlivnit i zaplevelování z okolních pozemků invazivními rostliny nebo nešetrné hnojení, které může kontaminovat i sousední pozemky. 
Demografické a ekonomické faktory: 
 • Pokles populace v oblasti, nízká ekonomická aktivita nebo vysoká nezaměstnanost v regionu.
Změny v legislativě a politice: 
 • Legislativní změny, které mohou omezit využití nebo zvýšit daňové zatížení pozemku.
Riziko přírodních katastrof: 
 • Vysoké riziko zemětřesení, sesuvů půdy nebo jiných přírodních katastrof. Podnebí se mění. A tak i v našich oblastech jsou čím dál častější jevy přírodních katastrof, které dříve nebyly běžné - jako bylo např. tornádo na Moravě.
Jakou cenu má půda?
Přečtěte si také:
Co všechno určuje cenu zemědělské půdy

Hodnota zemědělské půdy je ovlivněna kombinací mnoha faktorů a každý pozemek je třeba hodnotit individuálně. I proto je odhad ceny zemědělských pozemků samostatná disciplína, kterou provádějí odborníci v oboru. Pokud chcete znát hodnotu své půdy, je dobré znát rizika a vědět o faktorech, které ji mohou snižovat. Zajímejte se o to, kdo na vašem poli hospodaří a jak, jak se hospodaří na pozemcích okolo a zda vaše půda není degradována. Krokem k udržení půdy a její ceny je správná údržba. 

Pole
Mohlo by vás zajímat:
Kolik stojí zemědělská půda?
traktor-pluh
Přečtěte si také:
Co je to LPIS? Online registr odhalí, kdo a jak na půdě hospodaří
traktor_práce_na_poli
Psali jsme také:
Práva a povinnosti vlastníků půdy: Co se svým pozemkem smíte a nesmíte dělat

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.