Soutěž

Článek I.
Účel a organizace soutěže

 1. Účelem tohoto herního řádu je úplná úprava pravidel soutěže „Určení výměry pole s Farmíto s.r.o.“ (dále jen „Soutěž“). Herní řád je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže.
 2. Organizátorem soutěže je společnost Farmíto s.r.o., se sídlem: Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 09004181, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: C 329032 (dále jen „Organizátor“).
 3. Místem konání soutěže je území České republiky.
 4. Soutěž bude probíhat v termínu od 6. 2. 2023 do 31. 8. 2023;
 5. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Organizátorovi Soutěže spolupracující přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízké těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

Článek II.
Podmínky přihlášení a účasti v soutěži

 1. Účastnit soutěže a stát se soutěžícím může pouze fyzická osoba, která úplně a řádně splní následující podmínky:
  a) je fyzickou osobou starší 18-ti let s bydlištěm na území České republiky;
  b) v období od 6. 2. 2023 do do 31. 8. 2023; (včetně) odpoví na vědomostní otázku ve znění „Víte kolik hektarů je na snímku?“ a svou odpověď odešle na emailovou adresu soutez@farmito.cz spolu s kontaktními údaji minimálně v rozsahu jméno příjmení a emailová adresa.
 2. Osobám, které splňují podmínky uvedené v čl. II. odst. 2.1 tohoto herního řádu, bude ze strany Organizátora zasláno potvrzení o jeho účasti v soutěži spolu s tímto herním řádem.
 3. Organizátor soutěže má právo na následné výsledné posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.
 5. Této soutěže se může jedna osoba zúčastnit pouze jedenkrát.

Článek III.
Specifikace cen, způsob výběru výherců soutěže

 1. Výhercem v soutěži se může stát pouze soutěžící, který splnil podmínky soutěže dle tohoto herního řádu.
 2. Celkem je možné v soutěži získat (10x) cenu, kterou je – Pytel na ekologické uskladnění brambor „Zembag“.
 3. Výherci a jejich pořadí budou určeni Organizátorem na základě vyhodnocení odpovědí na zadanou soutěžní otázku. Výhercem ceny se stane soutěžící, který co nejpřesněji zodpoví soutěžní otázku. Nebude-li žádná z obdržených odpovědí správná, stane se výhercem ceny soutěžící, jehož odpověď byla nejblíže správné odpovědi. Pokud zašle správnou nebo nejblíže správnou odpověď více soutěžících, stanou se výhercem ceny ti, kteří odeslali odpověď na email Organizátora dříve.
 4. Výherci budou informováni emailem, ve kterém jim zároveň bude sdělen datum a čas, kdy si mohou výhru vyzvednout v místě sídla Organizátora soutěže. Nevyzvednuté ceny propadají bez náhrady.
 5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců soutěže mohou být rovněž zveřejněna na internetových stránkách Organizátora.

Článek IV.
Práva a povinnosti organizátora

 1. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za žádné technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži, neuplatnění výhry či nepřevzetí ceny ze strany výherce.
 2. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla soutěže stanovená tímto herním řádem, a/nebo dosáhl výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti opraveného prostředku.
 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči Organizátorovi soutěže.
 4. Případné stížnosti na průběh či výsledky soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu soutez@farmito.cz nejpozději do 24 hod. od vypršení lhůty pro zaslání odpovědi na soutěžní otázku. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po stanovené lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti či sporu souvisejícího se soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí Organizátora soutěže ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni rozhodnutí Organizátora respektovat.

Článek V.
Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů soutěžících, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
 2. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány výlučně dle Zásad pro zpracování a ochranu osobních údajů www.farmito.cz/gdpr (dále jen „Zásady“). Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zněním těchto Zásad a jsou povinni seznámit se s jejich zněním.

Článek VI.
Práva a povinnosti soutěžících

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj bezvýhradní souhlas s pravidly soutěže stanovenými tímto herním řádem a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Účast v soutěži ani ceny ze soutěže není možné vymáhat právní cestou.
 3. Soutěžící nemají nárok na úhradu žádných nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, a to bez ohledu na to, zda se stanou nebo nestanou výherci Soutěže.

V Praze dne 2.2.2023

 

Článek I.
Účel a organizace soutěže

 1. Účelem tohoto herního řádu je úplná úprava pravidel soutěže „Určení výměry pole s Farmíto s.r.o.“ (dále jen „Soutěž“). Herní řád je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže.
 2. Organizátorem soutěže je společnost Farmíto s.r.o., se sídlem: Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 09004181, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: C 329032 (dále jen „Organizátor“).
 3. Místem konání soutěže je území České republiky.
 4. Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023;
 5. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Organizátorovi Soutěže spolupracující přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízké těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

Článek II.
Podmínky přihlášení a účasti v soutěži

 1. Účastnit soutěže a stát se soutěžícím může pouze fyzická osoba, která úplně a řádně splní následující podmínky:
  a) je fyzickou osobou starší 18-ti let s bydlištěm na území České republiky;
  b) v období od 1. 5. 2023 do 31. 10. 2023; (včetně) odpoví na vědomostní otázku ve znění „Víte kolik hektarů je na snímku?“ a svou odpověď odešle na emailovou adresu soutez@farmito.cz spolu s kontaktními údaji minimálně v rozsahu jméno příjmení a emailová adresa.
 2. Osobám, které splňují podmínky uvedené v čl. II. odst. 2.1 tohoto herního řádu, bude ze strany Organizátora zasláno potvrzení o jeho účasti v soutěži spolu s tímto herním řádem.
 3. Organizátor soutěže má právo na následné výsledné posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.
 5. Této soutěže se může jedna osoba zúčastnit pouze jedenkrát.

Článek III.
Specifikace cen, způsob výběru výherců soutěže

 1. Výhercem v soutěži se může stát pouze soutěžící, který splnil podmínky soutěže dle tohoto herního řádu.
 2. Celkem je možné v soutěži získat (10x) cenu, kterou je – organické hnojivo Hydrokompost.
 3. Výherci a jejich pořadí budou určeni Organizátorem na základě vyhodnocení odpovědí na zadanou soutěžní otázku. Výhercem ceny se stane soutěžící, který co nejpřesněji zodpoví soutěžní otázku. Nebude-li žádná z obdržených odpovědí správná, stane se výhercem ceny soutěžící, jehož odpověď byla nejblíže správné odpovědi. Pokud zašle správnou nebo nejblíže správnou odpověď více soutěžících, stanou se výhercem ceny ti, kteří odeslali odpověď na email Organizátora dříve.
 4. Výherci budou informováni emailem, ve kterém jim zároveň bude sdělen datum a čas, kdy si mohou výhru vyzvednout v místě sídla Organizátora soutěže. Nevyzvednuté ceny propadají bez náhrady.
 5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců soutěže mohou být rovněž zveřejněna na internetových stránkách Organizátora.

Článek IV.
Práva a povinnosti organizátora

 1. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za žádné technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži, neuplatnění výhry či nepřevzetí ceny ze strany výherce.
 2. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla soutěže stanovená tímto herním řádem, a/nebo dosáhl výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti opraveného prostředku.
 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči Organizátorovi soutěže.
 4. Případné stížnosti na průběh či výsledky soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu soutez@farmito.cz nejpozději do 24 hod. od vypršení lhůty pro zaslání odpovědi na soutěžní otázku. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po stanovené lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti či sporu souvisejícího se soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí Organizátora soutěže ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni rozhodnutí Organizátora respektovat.

Článek V.
Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů soutěžících, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
 2. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány výlučně dle Zásad pro zpracování a ochranu osobních údajů www.farmito.cz/gdpr (dále jen „Zásady“). Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zněním těchto Zásad a jsou povinni seznámit se s jejich zněním.

Článek VI.
Práva a povinnosti soutěžících

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj bezvýhradní souhlas s pravidly soutěže stanovenými tímto herním řádem a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Účast v soutěži ani ceny ze soutěže není možné vymáhat právní cestou.
 3. Soutěžící nemají nárok na úhradu žádných nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, a to bez ohledu na to, zda se stanou nebo nestanou výherci Soutěže.

V Praze dne 30. 4. 2023

Článek I.
Účel a organizace soutěže

 1. Účelem tohoto herního řádu je úplná úprava pravidel soutěže „Určení výměry pole s Farmíto s.r.o.“ (dále jen „Soutěž“). Herní řád je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže.
 2. Organizátorem soutěže je společnost Farmíto s.r.o., se sídlem: Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 09004181, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: C 329032 (dále jen „Organizátor“).
 3. Místem konání soutěže je území České republiky.
 4. Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 11. 2023 do 31. 03. 2024;
 5. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Organizátorovi Soutěže spolupracující přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízké těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

Článek II.
Podmínky přihlášení a účasti v soutěži

 1. Účastnit soutěže a stát se soutěžícím může pouze fyzická osoba, která úplně a řádně splní následující podmínky:
  a) je fyzickou osobou starší 18-ti let s bydlištěm na území České republiky;
  b) v období od 1. 11. 2023 do 30.04. 2024; (včetně) odpoví na vědomostní otázku ve znění „Víte kolik hektarů je na snímku?“ a svou odpověď odešle na emailovou adresu soutez@farmito.cz spolu s kontaktními údaji minimálně v rozsahu jméno příjmení a emailová adresa.
 2. Osobám, které splňují podmínky uvedené v čl. II. odst. 2.1 tohoto herního řádu, bude ze strany Organizátora zasláno potvrzení o jeho účasti v soutěži spolu s tímto herním řádem.
 3. Organizátor soutěže má právo na následné výsledné posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.
 5. Této soutěže se může jedna osoba zúčastnit pouze jedenkrát.

Článek III.
Specifikace cen, způsob výběru výherců soutěže

 1. Výhercem v soutěži se může stát pouze soutěžící, který splnil podmínky soutěže dle tohoto herního řádu.
 2. Celkem je možné v soutěži získat (10x) cenu, kterou je – Med z našich Farmíto úlů. 
 3. Výherci a jejich pořadí budou určeni Organizátorem na základě vyhodnocení odpovědí na zadanou soutěžní otázku. Výhercem ceny se stane soutěžící, který co nejpřesněji zodpoví soutěžní otázku. Nebude-li žádná z obdržených odpovědí správná, stane se výhercem ceny soutěžící, jehož odpověď byla nejblíže správné odpovědi. Pokud zašle správnou nebo nejblíže správnou odpověď více soutěžících, stanou se výhercem ceny ti, kteří odeslali odpověď na email Organizátora dříve.
 4. Výherci budou informováni emailem, ve kterém jim zároveň bude sdělen datum a čas, kdy si mohou výhru vyzvednout v místě sídla Organizátora soutěže. Nevyzvednuté ceny propadají bez náhrady.
 5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců soutěže mohou být rovněž zveřejněna na internetových stránkách Organizátora.

Článek IV.
Práva a povinnosti organizátora

 1. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za žádné technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži, neuplatnění výhry či nepřevzetí ceny ze strany výherce.
 2. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla soutěže stanovená tímto herním řádem, a/nebo dosáhl výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti opraveného prostředku.
 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči Organizátorovi soutěže.
 4. Případné stížnosti na průběh či výsledky soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu soutez@farmito.cz nejpozději do 24 hod. od vypršení lhůty pro zaslání odpovědi na soutěžní otázku. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po stanovené lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti či sporu souvisejícího se soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí Organizátora soutěže ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni rozhodnutí Organizátora respektovat.

Článek V.
Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů soutěžících, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
 2. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány výlučně dle Zásad pro zpracování a ochranu osobních údajů www.farmito.cz/gdpr (dále jen „Zásady“). Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zněním těchto Zásad a jsou povinni seznámit se s jejich zněním.

Článek VI.
Práva a povinnosti soutěžících

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj bezvýhradní souhlas s pravidly soutěže stanovenými tímto herním řádem a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Účast v soutěži ani ceny ze soutěže není možné vymáhat právní cestou.
 3. Soutěžící nemají nárok na úhradu žádných nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, a to bez ohledu na to, zda se stanou nebo nestanou výherci Soutěže.

V Praze dne 31. 10. 2023

Článek I.
Účel a organizace soutěže

 1. Účelem tohoto herního řádu je úplná úprava pravidel soutěže „Určení výměry pole s Farmíto s.r.o.“ (dále jen „Soutěž“). Herní řád je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené Soutěže.
 2. Organizátorem soutěže je společnost Farmíto s.r.o., se sídlem: Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 09004181, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn.: C 329032 (dále jen „Organizátor“).
 3. Místem konání soutěže je území České republiky.
 4. Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 4. 2024 do 31. 08. 2024;
 5. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Organizátorovi Soutěže spolupracující přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízké těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.

Článek II.
Podmínky přihlášení a účasti v soutěži

 1. Účastnit soutěže a stát se soutěžícím může pouze fyzická osoba, která úplně a řádně splní následující podmínky:
  a) je fyzickou osobou starší 18-ti let s bydlištěm na území České republiky;
  b) v období od 1. 4. 2024 do 31.08. 2024; (včetně) odpoví na vědomostní otázku ve znění „Víte kolik hektarů je na snímku?“ a svou odpověď odešle na e-mailovou adresu soutez@farmito.cz spolu s kontaktními údaji minimálně v rozsahu jméno příjmení a e-mailová adresa.
 2. Osobám, které splňují podmínky uvedené v čl. II. odst. 2.1 tohoto herního řádu, bude ze strany Organizátora zasláno potvrzení o jeho účasti v soutěži spolu s tímto herním řádem.
 3. Organizátor soutěže má právo na následné výsledné posouzení splnění podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.
 5. Této soutěže se může jedna osoba zúčastnit pouze jedenkrát.

Článek III.
Specifikace cen, způsob výběru výherců soutěže

 1. Výhercem v soutěži se může stát pouze soutěžící, který splnil podmínky soutěže dle tohoto herního řádu.
 2. Celkem je možné v soutěži získat (10x) cenu, kterou je – Med z našich Farmíto úlů. 
 3. Výherci a jejich pořadí budou určeni Organizátorem na základě vyhodnocení odpovědí na zadanou soutěžní otázku. Výhercem ceny se stane soutěžící, který co nejpřesněji zodpoví soutěžní otázku. Nebude-li žádná z obdržených odpovědí správná, stane se výhercem ceny soutěžící, jehož odpověď byla nejblíže správné odpovědi. Pokud zašle správnou nebo nejblíže správnou odpověď více soutěžících, stanou se výhercem ceny ti, kteří odeslali odpověď na e-mail Organizátora dříve.
 4. Výherci budou informováni e-mailem, ve kterém jim zároveň bude sdělen datum a čas, kdy si mohou výhru vyzvednout v místě sídla Organizátora soutěže. Nevyzvednuté ceny propadají bez náhrady.
 5. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Správná odpověď na soutěžní otázku a jména výherců soutěže mohou být rovněž zveřejněna na internetových stránkách Organizátora.

Článek IV.
Práva a povinnosti organizátora

 1. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za žádné technické problémy související s účastí soutěžícího v soutěži, neuplatnění výhry či nepřevzetí ceny ze strany výherce.
 2. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího, u něhož zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla soutěže stanovená tímto herním řádem, a/nebo dosáhl výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti opraveného prostředku.
 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči Organizátorovi soutěže.
 4. Případné stížnosti na průběh či výsledky soutěže je možné uplatnit e-mailem na adresu soutez@farmito.cz nejpozději do 24 hod. od vypršení lhůty pro zaslání odpovědi na soutěžní otázku. Na stížnosti uplatněné jiným způsobem nebo po stanovené lhůtě nebude brán zřetel. V případě řádného uplatnění stížnosti či jakékoli nejasnosti či sporu souvisejícího se soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí Organizátora soutěže ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni rozhodnutí Organizátora respektovat.

Článek V.
Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů soutěžících, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
 2. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány výlučně dle Zásad pro zpracování a ochranu osobních údajů www.farmito.cz/gdpr (dále jen „Zásady“). Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zněním těchto Zásad a jsou povinni seznámit se s jejich zněním.

Článek VI.
Práva a povinnosti soutěžících

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj bezvýhradní souhlas s pravidly soutěže stanovenými tímto herním řádem a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Účast v soutěži ani ceny ze soutěže není možné vymáhat právní cestou.
 3. Soutěžící nemají nárok na úhradu žádných nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, a to bez ohledu na to, zda se stanou nebo nestanou výherci Soutěže.

 

V Praze dne 31. 3. 2024

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.