Farmíto Magazín

31. květen by si měli majitelé půdy zakroužkovat v kalendáři

24. 02. 2023 | Měli byste vědět
farmito-31-web-SIZE-63f8ccdf033d9
Být vlastníkem pozemků neznamená jen příležitost hospodařit na vlastním nebo získat nějaký profit z pachtu. Je tady také pravidelná povinnost vůči státu zaplatit daň.

Nespleťte si dvě různé daně. Na rozdíl od daně z nabytí nemovitosti, která byla zrušena 26. 9. 2020, daň z nemovitých věcí pro rok 2022 nedoznala změny. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává každý rok do 31. 1. a to podle stavu k 1.1. daného roku. Je to daň, která se platí dopředu, tj. podle stavu k 1.1. ji vlastník nemovitostí zaplatí na celý další rok. Jen v případě, kdy v předchozím roce nedošlo k žádné změně ve vlastnictví nemovitostí, nemusíte přiznání podávat, pokud ke změnám došlo, je potřeba daňové přiznání podat. Tato majetková daň chodí vyměřená automaticky složenkou (i když složenka nepřijde, neznamená to, že nemáte povinnost daň uhradit), nebo datovou schránkou a nadále se musí platit. Ovšem jako jedna z mála, každý rok ve stejné výši, jestliže se nezměnily nějaké okolnosti. A o tom si řekneme víc.

Pokud nastala nějaká změna, je třeba to přiznat

K dani se přihlašují ti, kteří v roce 2021 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, musí podat daňové přiznání jen na zbylou nemovitost. V případě, že všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2021 pozbyli, doručí se na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti. Stejně tak musí s daňovým přiznáním na úřad ti, kteří na dříve přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku a podobně.

Jako vlastníci půdy byste teď měli zbystřit pozornost – změnou rozhodnou pro stanovení daně je také:

  • změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí
  • nově zaevidovaný krajinný prvek, který například přispívá k udržení její stability. Sem patří třeba remízky, suché poldry, průlehy, zasakovací pásy údolní nivy apod.

 Přiznání k dani se podává do konce ledna a to jak papírovou formou, tak i formou elektronickou na daňovém portálu.

Už máte přiznáno z minulých let?

Přiznání nepodává ten, kdo má nemovitost přiznanou a z výše uvedených možností se nic nezměnilo. Finanční úřad každého poplatníka v tomto případě obešle složenkou s danou částkou. I v tomto případě se ale částka může oproti loňskému roku změnit! Obec má totiž kompetenci změnit koeficient, kterým se pro účely daně přepočítávají ceny pozemků. Je-li jedinou změnou ve vztahu k nemovité věci k 1. 1. 2022 změna koeficientu – daňové přiznání se nepodává. Správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok sám.

31. květen jako den D

Typická lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (případně zálohy na tuto daň) je 31. května*. Majitelé datových schránek dostanou namísto složenky informace pro placení daně z nemovitých věcí do svých datových schránek. Poplatníci, kteří jsou přihlášeni k zasílání informace pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail, dostanou informaci o placení daně na email. Daň z nemovitých věcí je také možné platit jednoduše prostřednictvím SIPO**, k této platbě je třeba se u finanční správy přihlásit.

 

Článek byl konzultován se společností Taxvision.

* Daň z nemovitých věcí je splatná: a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období, b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce.

 

** https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-fu-sfu-a-ofr/tiskove-zpravy-2015/platba-dane-z-nemovitych-veci-bezstarostne-prostrednictvim-sipo

Napište nám

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů, v nichž naleznete také potřebné podrobnosti o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů.